6,749 total views

Fundația Cultural Științifică Millenium, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, reprezentată legal de Pătru Liviu, a făcut, marți 30 iunie 2020, obiectul unui proiect de hotărâre având ca principal motiv „încetarea folosinței gratuite de care a beneficiat Fundația Cultural Științifică „Millenium” asupra imobilului situat în strada Cartier Fețeni nr. 34”, proiect care a fost votat cu 17 voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 1 „abținere”.

Consilierii votanți nu au ținut cont că acest proiect reprezintă un abuz din partea inițiatorului, adică primarul Mircia Gutău, că Referatul de Aprobare, întocmit și semnat de director executiv Maria Feroiu și șef serviciu Adina Gruițoiu, nu este justificat din punct de vedere legal, că Raportul, întocmit și semnat de viceprimar Eusebiu Vețeleanu, director executiv Maria Feroiu, șef serviciu Adina Gruițoiu și vizat de legalitate de consilier juridic Dina Carmen Ioana, deși face referire la câteva adrese transmise de Primăria Râmnicu Vâlcea către Fundație, în anii 2015, 2016 și 2020, nu există atașate proiectului de hotărâre (documente obligatoriu atașabile), că nici o adresă transmisă de Fundație către Primărie, la fel, nu s-a regăsit atașată proiectului de hotărâre, au votat în necunoștință de cauză.

După un expozeu bine explicat de consilierul Grig Crăciunescu, o mică dezbatere a fost încercată, pentru a ieși în evidență nu altceva, de consilierul Remus Grigorescu care mai bine tăcea, că filozof rămânea, acesta demonstrând public că nici măcar nu a citit proiectul de hotărâre, punând o întrebare, pe lângă altele fără sens, al cărei răspuns era scris în proiect, iar dacă prin absurd nu era scris trebuia să știe că orice clădire sau teren se pune la dispoziție de către UAT Râmnicu Vâlcea, unui terț, prin concesionare sau gratuitate, la expirarea duratei de folosință investițiile realizate vor fi preluate fără pretenții de despăgubire.

Evident că NU este cazul Fundației „Millenium” care are un contract încheiat pe 49 de ani, iar dacă Primăria, totuși, le va lua clădira și terenul înapoi, abuziv, cum se dorește în cazul de față, până la expirarea perioadei, va plăti ea despăgubiri și daune morale ori de altă natură. Dar, domnul Grigorescu, dacă era un consilier conștiincios și interesat ca votul lui să nu fie unul care-l va duce în penal, mai bine îl obliga pe edil să-i pună la dispoziție adresele lipsă, dar invocate în Raportul de la proiect, pentru a înțelege mai bine ce fel de adrese a transmis Primăria, care este conțintul lor, și ce legislație încalcă, dacă încalcă, să „audă” cât mai clar abuzul pe care edilul municipiului l-a făcut public și el, ca și ceilalți 16, l-a confirmat prin vot.

Hotărârea, așa cum se specifică în documentul întocmit de avocatul Fundației, a îmbrăcat haina unor infracțiuni reglementate de Codul Penal, toate acestea având loc cu complicitatea juriștilor din instituție și nu numai.

În ceea ce privește rațiunile întocmirii referatului nr. 22825/24.06.2020 al Primăriei Rm. Vâlcea, este mai mult decât evident faptul că acesta a fost întocmit pro causa, cu scopul realizării intereselor de ordin personal ale persoanei care ocupă funcția de Primar al Municipiului Rm. Vâlcea, respectiv acela de a pedepsi” orice persoană fizică sau juridică care îndrăznește să nu îi împărtășească opiniile sau să nu îl susțină în campania electorală pentru alegerile din toamna anului 2020”, se arată în documentul întocmit de reprezentanții Fundației „Millenium”, prin avocat.

Reprezentanții Primăriei nu au vrut să înțeleagă și au citit și printre rânduri legislația după care au întocmit proiectul de hotărâre, că refuzul Fundației de a răspunde adresei transmise de Primărie, în februarie 2020, singura de altfel primită, cu Raportul de activitate solicitat, este că instituția, PRIMĂRIA, prin conducerea sa, nu are calitatea să formuleze astfel de cereri, ele nefiind enumerate în O.U.G. nr 57/2019, privind Codul Administrativ, în art. 287 alin 1, lit. b), calitatea adreselor revenint Consiliului Local și nu aparatului adminsitrativ, pentru că 23 de consilieri au acceptat acest contract și nu angajații Primăriei și nici primarul Gutău, iar conducerea Fundației nu îngenunchează în fața unui infractor care în continuare încalcă legea, mergând liber pe stradă, fiind un pericol public „imobiliar”.

Referitor la pretinsa necomunicare a Raportului activităților desfășurate în imobil, această obligație a fost reglementată prin O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr. 555 din 5 iulie 2019, care a intrat în vigoare la data de 05.07.2019, așadar nu se poate invoca o nerespectare a acestei pretinse obligații în anii 2015 și 2016 care nu existau în acel moment. ”Juriștii” semnatari ai documentelor la care facem referire ar trebui să cunoască și faptul că legea se aplică numai pentru viitor”, se mai arată în același document înaintat către Consiliul Local și nestudiat de majoritatea.

Consilierii locali, nu știu nici măcar faptul că de la data intrării în vigoare a acestei obligații și până în prezent, nu au fost publicate Normele de Aplicare, făcând imposibilă o eventuală raportare invocată de șeful administrației locale care știrbește astfel autoritatea Consiliului Local sau îl joacă în picioare la propriu (adică nu ține cont de atribuțiile acestuia, însușindu-și-le !), cum dorește fiecare să interpreteze acest abuz cras al primarului dublu condamnat, care continuă să sfideze orice.

Totodată veți constata și faptul că nu a trecut un an de zile, urmând să aveți în vedere și faptul că pentru perioada stării de urgență instituită prin Decretul Prezidențial nr. 195/16.03.2020 și prelungită prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020, s-a făcut o reglementare cu titlu special a regimul juridic al termenelor de prescripție și de decădere (Conform art. 41 din Decret: Prescripţiile şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă instituite potrivit prezentului decret, dispoziţiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziţii legale contrare nefiind aplicabile.”). Astfel, termenele de prescripție și cele de decădere, atât substanțiale, cât și cele procedurale nu vor începe să curgă până la expirarea stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, iar termenele ce au început să curgă sunt suspendate în baza art. 41 din Decret din data de 16.03.2020”, am citat din același document.

Potrivit art. 352 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, necomunicarea raportului de activitate către autoritățile deliberative a fost considerată contravenție. Deci, prin însuși actul normativ nu i-a fost atribuită acestei încălcări valoarea interpretată de primar. Ceea ce a încălcat, chipurile, Fundația, nedepunerea unui Raport de activitate, nu poate obliga la desființarea acestui contract și nici o încetare a unui raport juridic. Un lucru atât de minor și nespecificat în nici un document care a stat la baza atribuirii folosinței gratuite a imobilului și terenului din Fețeni 43, nu poate desface un astfel de contract – nici instanța de judecată, nici primarul, fie el și Gutău, și nici Consiliul Local.

Consilierii locali, dacă lecturau atent, art 287 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, observau că Primăria nu este printre autoritățile cărora trebuie să li se înainteze vreun Raport de activitate, neavând calitatea de a cere așa ceva, iar obligația depunerii unui astfel de Raport nu are dată scadentă. Mai mult, consilierii aveau obligativitatea, înainte de a-și oferi pe tavă votul penal, citirii OUG 57/2019, și a multor alte legi după care guvernează și excluzând faptul că habar nu au care le sunt atribuțiile, le spunem că orice „prost” știe că nici o lege nu se aplică retroactiv, cu atât mai mult un Cod administrativ care nu are, la un an de la emiterea sa, normele de aplicare.

Activități efectuate de Fundația „Millenium”, uitate de Mircia Gutău chiar dacă personal a participat

Fundația „Millenium” a desfășurat și desfășoară nenumărate programe de utilitate publică, inclusiv în această perioadă ingrată în care ne găsim cu toții, însă trebuie să evidențiem, pentru „juriștii” instituției, că Fundația nu se regăsește în categoria persoanelor juridice care au obligația de a asigura funcționarea unui program de continuitate la imobilul din Fețeni 34 și nici obligația de a asigura sau afișa un program de funcționare, motiv de care s-au prevalat „deșteptii” Primăriei, confundând o societate comercială cu un ONG/Fundație.

Îi reamintim edilulului că tare mândru a mai fost când s-a fotografiat (și distribuia în media pe pagina Primăriei) la dezvelirea bustului Generalului Gheorghe Magheru, fix în urmă cu un an, mai exact în 15 iunie 2019, eveniment organizat și FINANȚAT, Mircia Gutău, de Asociația ”General Magheru” și de Fundația ”Millenium”. Pe Mircia Gutău îl credem că-l lasă memoria, dar dacă și sfătuitorii domniei sale suferă de aceeași boală, e grav.

Memoria edilului mai poate fi reîmprospătată și lecturând presa locală, unde va regăsi numeroase articole, cu privire la acțiunile desfășurate în sprijinul autorităților locale de către Fundația „Millenium”, în perioada stării de urgență. Amintim dezinfecția efectuată, cu firme autorizate din municipiu și în municipiu, cu mult înainte ca Primăria să întreprindă astfel de demersuri, distribuție măști și mănuși, pachete și multe alte activități pentru care EXISTĂ „Raport de activitate”.

Revenind la transmiterea imobilului-construcție și teren aferent, menționăm că natura juridică a actelor încheiate este aceea a unui contract, care a avut la bază oferta de contractare care a fost făcută de către Fundația Cultural Științifică „Millenium” printr-o adresă înaintată, solicitând transmiterea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a spațiului aferent Căminului Cultural Fețeni“, ocazie cu care s-a arătat că se intenționează demolarea clădirii și construirea unui imobil nou.

Aceasta a fost “propunerea“ înaintată către Primăria Râmnicu Vâlcea, manifestată în scopul încheierii unui contract, care s-a materializat prin Hotărârea nr. 8/2009, ocazie cu care s-a arătat că s-a încercat închirierea acestor imobile care se aflau într-o stare de degradare avansată, dar nu s-a prezentat nicio persoană la licitația organizată, în acest sens fiind oportună atribuirea în folosința gratuită. Emiterea Hotărârii nr. 8, privind transmiterea unui imobil-construcție și teren aferent în folosința Fundației Cultural Științifice „Millenium”, de către Consiliul Local al Mun. Rm. Vâlcea, reprezintă manifestarea unilaterală de voinţă prin care persoana căreia i-a fost adresată oferta declară că este de acord să încheie contractul în condiţiile arătate în ofertă.

Raportat la Hotărârea nr. 8 privind transmiterea unui imobil-construcție și teren aferent în folosința Fundației Cultural Științifice „Millenium”, trebuie să aveți în vedere faptul că aceasta nu poate fi revocată unilateral de către organul emitent. Actul administrativ, ca formă juridică ce predomină în activitatea administrației publice, este o manifestare unilaterală de voință care produce efecte, în principiu, de la momentul publicării, sau cel al comunicării, în funcție de caracterul lui normativ, respectiv individual. Prin proiectul de hotărâre înaintat Consiliului Local al Mun. Rm. Vâlcea se intenționează revocarea Hotărârii nr. 8 privind transmiterea unui imobil-construcție și teren aferent în folosința Fundației Cultural Științifice „Millenium”, respectiv acea operațiune juridică prin care se încetează definitiv efectele actului administrativ. Operațiunea revocării actului administrativ se dispune fie de către organul emitent, fie de către cel ierarhic superior ori de către instanța de judecată, în procedura instituită de art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Anularea actului poate fi dispusă numai de către instanța de judecată. Analizând actul administrativ Hotărârea nr. 8, observăm că acesta a intrat în circuitul civil, a produs efecte juridice, iar pe baza acestuia au luat naștere raporturi contractuale, acesta fiind o excepție de la principiul revocabilității actelor administrative individuale”, se mai arată în documentul înaintat CL.

Ar fi ilegal ca administrația locală, după efectuarea unor cheltuieli foarte mari din partea Fundației, ca urmare a construirii unui nou imobil care să înlocuiască vechiul Cămin Cultural Fețeni și care se afla într-o starea atât de mare de degradare încât nu mai putea fi reabilitat, precum și de reabilitare a imobilului-teren, să desființeze acest contract.

Mai mult, în ipoteza în care contractul dintre părți nu ar fi fost încheiat pe o perioadă de 49 de ani, conducerea Fundației precizează că „nu am fi procedat la lansarea ofertei, încheierea contractului ca urmare a acceptării ofertei și nici nu am fi realizat o investiție considerabilă în imobilele concesionate, noi fiind grav prejudiciați. Într-o eventuală solicitare a desfințării contractului vom solicita să fim dezpăgubiți”, conchide Liviu Pătru, președinte Fundația „Millenium”.

Reprezentantul „Millenium” mai susține că deși nu s-a plătit nicio redevență pentru imobilele date în folosință gratuită, pe lângă serviciile de utilitate publică prestate, în patrimoniul proprietarului imobilelor ar intra o clădire nou edificată de o valoare considerabilă, precum și un teren reamenajat care în momentul preluării era practic neutilizabil, iar de la data recepției construcției, Primăria a încasat de la Fundație impozit al cărui cuantum nu este de neglijat.

S-a încercat stoparea abuzului, avocatul Fundației fiind prezent în sala de ședință încercând să-i facă pe consilieri să înțeleagă ca iau parte la un abuz adminsitrativ. În speranța că nu vor săvârși, alături de persoanele semnatare ale documentelor înaintate, infracțiunea de abuz în serviciu, înțelegând că legea invocată ca fiind încalcată din 2015 a apărut abia în 2019 (primarul anticipând ce avea să se întâmple în 2019 cu această lege, chiar din 2015), că sancțiunea nedepunerii a unui raport de activitate este contravenție, că Primarul nu poate solicita sau primi rapoartele invocate, și mai ales caracterul actului juridic pentru care li s-a cerut votul și pe care ar fi trebuit să-l anuleze, explicațiile avocatului se pare că au fost degeaba, aceștia fiind lipsiți de înțelepciune și curaj la vot, dând un VOT PENAL.

Ca de fiecare dată, îl „batem” pe Gutău cu armele lui

Menționăm că în 2015 și 2016 ținta a ceea ce se încearcă acum a fost Romeo Rădulescu, candidat PSD la funcția de primar al municipiului, dar negâștigând alegerile, în 2016, Gutău a renunțat la idee. A făcut acest lucru să-i arate lui Romeo de ce este el în stare, frică fiindu-i de acesta să nu câștige alegerile. Acum, când vede că Fundația „Millenium” îl susține pe Virgil Pîrvulescu – candidatul de temut al vecinului – a reluat ideea de a lua sediul Fundației, făcând cât se poate de vizibil ABUZUL administrativ, tupeul și răzbunarea.

Așadar, Gutău ne demonstrează că deși în 2015 și 2016, la emiterea adreselor – octombrie și noiembrie 2015 și 9 iunie 2016 – NU ERA PRIMAR, validat fiind abia în data de 7 iulie 2016, în 9 iunie 2016 primar devenise Eusebiu Vețeleanu, îl obligă pe acesta, chiar din primele lui zile de mandat, să facă adresa către Fundație. Observăm că la doar 4 zile de la câștigarea alegerilor – 5 iunie 2016, a primat pe agenda lui „Vețe” anihilarea Fundației. Altă treabă nu mai avea de făcut, știind el din prima lui zi de muncă, ca și „primar”, că Fundația„Millenium” nu depusese raportul de activitate. Ca să vedeți, stimați cititori, cât de „corecți” sunt cei doi și cum acționează.

Mai există vreo îndoială că de facto Gutău conducea Primăria, în 2015, deși nu era primar, angajații slugărindu-l și la comanda lui anihilau tot ce puteau??? Ăsta e primarul Gutău, cu apucături infracționale la fiecare pas ! Acest Gutău care zilnic are cei mai lustruiți pantofi și nici o scamă pe haine, râzând de ei cum și acum, rând pe rând, vin să-i pupe mâna mai rău ca la un preot, acești obedienți angajați, dar și consilierii milogii municipiului, habarniștii secolului și prostituații administrativi din toate consiliile locale municipale existente în perioada postdecembristă. Acești indivizi îl fac „mare” pe infractorul Gutău.

Acum, dacă Vecinul era șmecher, dar observăm că nu e, când a fost validat continua demersurile pentru luarea înapoi în patrimoniu a clădirii și terenului, dar nu a făcut acest lucru pentru că și atunci, ca și acum, știa că face un abuz de putere și risca să intre în sfera penalului, dar intră acum ! Ne arată cum se răzbună și care este modulul lui de lucru. Vecinul tuturor, tăticul șpăgilor, dublu condamnat, furăciosul de jucării, individul care a semănat teroare în rândul agenților economici și nu numai, cel mai penal dintre cei mai penali, mincinosul mincinoșilor,  mai bine și-ar da demisia de onoare, chiar dacă el nu știe ce este aia onoare, pentru că jaful pe care l-a făcut în ultimii 4 ani de zile în bugetul local din administrația locală 2016-2020 va lua sfârșit și va plăti și el și toți consilierii.

Alăturat ce a predat Primăria și ce a edificat Fundația „Millenium” până în acest moment….

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.