541 total views

Joi, 13 septembrie 2018, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a dat publicității Raportul primarului Mircia Gutău pentru perioada 2017-2018. Uniunea Salvați România – filiala Vâlcea (USR Vâlcea) ia act de publicație și prezintă prin comunicatul de față un punct de vedere cu privire la aceasta, invitând totodată Municipalitatea să răspundă la o serie de întrebări importante pentru comunitatea locală.

Chestiuni de structură

Facem cunoscut domnului Primar că – în forma actuală – publicația nu poate fi încadrată la categoria Raport de activitate”. Potrivit legii, un raport periodic care prezintă activitatea unei autorități sau instituții publice este un document mult mai complex, care conține o serie de elemente obligatorii. Printre acestea se numără elemente legate de bugetul instituției pe surse de finanțare, elemente referitoare la procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiuni de lucrări și servicii, informații despre litigiile în care se află instituția, etc. Pentru o vedere mai amplă, facem trimitere la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, care conțin la Anexa 3 modelul de raport periodic de activitate, pe care orice autoritate sau instituție publică este obligată să îl aplice.1 În măsura în care nu s-a intenționat ca această publicație să reprezinte un „raport de activitate” potrivit legii, rugăm pe domnul Primar să ne precizeze categoria juridică în care se încadrează acest material, cu trimitere la articolul normativ care face obligatorie publicarea acesteia, inclusiv în format tipărit. Altfel, nu ne rămâne decât să ne întrebăm dacă publicația care se distribuie „gratuit” nu reprezintă, de fapt, o formă ascunsă de autopromovare (de campanie electorală în afara campaniei electorale) pe bani publici. Aceasta cu atât mai mult cu cât pe prima pagină a materialului este publicat programul electoral cu care domnul Primar s-a prezentat la alegerile din 2016 în calitate de candidat.

Chestiuni de conținut

În prezentarea fiecărui proiect inclus în publicație, se poate observa că cele mai importante elemente care caracterizează orice investiție publică – fondurile, executantul etc. – lipsesc. Cu câteva excepții, nu sunt prezentate date referitoare la costurile totale ale fiecărui proiect și nici informații minimale legate de entitățile private care s-au ocupat de execuția lucrărilor. Credem că aceste elemente sunt de un real interes pentru fiecare cetățean care vrea să fie informat. De aceea, ar fi fost mult mai util, în opinia noastră, ca spațiul dedicat fotografiilor și textelor elogioase și măgulitoare să fie redus în beneficiul introducerii unor informații cu adevărat relevante pentru contribuabilul activ la bugetul Primăriei. În egală măsură, găsim că re-publicarea promisiunilor electorale făcute în timpul campaniei din 2016 nu își au locul într-un material care trebuie să fie, cel puțin teoretic, ne-electoral.

Chestiuni de gratuitate

Pe prima pagină a publicației este precizat faptul ca aceasta a fost editată de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și că se distribuie gratuit. Reamintim domnului Primar și vâlcenilor că nimic nu este cu adevărat gratuit și cu atât mai puțin serviciile autorităților și instituțiilor publice. În acest context, ne întrebăm dacă Primăria Municipiului are capacitatea tehnică de a edita un asemenea material (care presupune programe de tehnoredactare specifice, utilizate de tipografii, edituri și agenții de publicitate) sau dacă termenul de „editare” acoperă doar partea de transmitere a textelor și a imaginilor, fără procesarea și aranjarea lor într-o publicație. Insistăm asupra acestui lucru, pentru că serviciile de tehnoredactare computerizată (sau DTP) nu sunt gratuite și nu intră în sarcina funcționarilor publici. La fel stau lucrurile și în cazul „distribuției”. În această ordine de idei, ne întrebăm asupra costurilor de procesare, tipărire și distribuție a materialului, precum și asupra tirajului acestuia. Mai mult, ne interesează în mod deosebit proveniența fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor, cu precizarea categoriei de buget în care au fost încadrate.

În final, reamintim domnului Primar că dreptul la informare este garantat prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, iar încălcarea acestuia se sancționează potrivit normelor în vigoare. De asemenea, precizăm că informațiile pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu rapoartele periodice de activitate se comunică, conform legislației, din oficiu.2 Nu în ultimul rând, facem mențiunea că legislația electorală interzice ca materialele de propagandă electorală să se difuzeze în afara campaniilor electorale și prevede ca toate cheltuielile privitoare la realizarea acestor materiale să fie suportate exclusiv de beneficiarii acestora.3

Transmitem, așadar, domnului Primar o serie de îngrijorări și întrebări menite să ne lămurească asupra sensului, oportunității și relevanței acestui „raport” pentru comunitatea locală, cu toate că sensul, oportunitatea și relevanța pentru domnia sa pot fi înțelese cu ușurință. Și rămân de clarificat mai ales chestiunile legate de baza legală a unei asemenea publicații, precum și aspectele legate de: costuri de tipărire, costuri de distribuție, tiraj și proveniența fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor.

Sperăm în bunăvoința domnului Primar al Municipiului Râmnicu Vâlcea de a răspunde întemeiat și cu celeritate la toate nelămuririle prezentate în acest comunicat.

1 A se vedea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare, disponibilă la: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179920.

2 A se vedea Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, disponibilă la: http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/Legea-nr.-334-2006-actualizata-1.pdf

Andrei Gheorghiu, Președinte USR Vâlcea

Anexa nr. 3

Model- Raport periodic de activitate

Categorie de informatii

Detalii

Corelare cu alte acte normative /documente

PROFIL ORGANIZAȚIONAL

– Cuvânt înainte din partea conducătorului instituției

– Misiunea instituției și responsabilități

– Contribuția pe care trebuie să o aducă la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România

– Datele de contact (adresă, telefon, email)

Hotărâre nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ANEXĂ NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

POLITICI PUBLICE

Informații privind rezultatele implementării Planului Strategic Instituțional (PSI).

Acest document are o perspectivă de 3-4 ani – termen mediu – și trebuie să descrie mandatul, viziunea, obiectivul general, obiectivele specifice împreună cu programele bugetare pentru fiecare minister

– Prioritătile pentru perioada de raportare

– Pentru fiecare prioritate: obiective, rezultate, chestiuni bugetare, alocare bugetară

– indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;

– prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice;

– ce rezultate s-au obținut cu resursele avute la dispoziție (monitorizarea implementării)

– raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe, respectiv pe obiective

– nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);

– propuneri pentru remedierea deficienţelor

– Informații relevante privind performanța ministerului din rapoartele de audit intern sau extern (ale Curții de Conturi)

– Politici publice aflate în implementare

– rezultatele asteptate ale documentelor de politici publice;

– stadiul îndeplinirii obiectivelor generale şi obiectivelor specifice.

– Hotărârea Guvernului nr. 1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central;

– Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central;

– Hotărâre nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ANEXĂ NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Priorități pentru perioada următoare

Teme, investiții, etc. – corelate cu contribuția pe care instituția trebuie să o aducă la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România

Menționarea perioadei – 1 sau 5 ani sau altă perioadă la alegerea instituției.

Prioritățile strategice ale instituției

Planul de Guvernare / Planul sectorial de acțiune a instituției

TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

Bugetul instituției

– Sinteza bugetului pe surse de finanțare, cel puțin referitor la:

– finanțare de la bugetul de stat,

– finanțare rambursabilă

– fondurilor externe nerambursabile postaderare primite în cadrul unor proiecte/programe/ instrumente /facilităţi finanţate conform unor decizii/acorduri/ înţelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene şi/sau ale altor donatori;

– venituri proprii, etc.

– o sinteză a cheltuielilor detaliate pe pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz.

Anexat – bugetul complet în format de date deschise inclusiv programele de investiţii publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.

Informații legate de procesul de achiziții publice, achiziţiile sectoriale și

concesiunile de lucrări şi servicii

– Lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziții publice folosită, numele câștigătorului)

– numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul încheiat;

– câte achiziții s-au realizat prin sistemul electronic din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul exercițiului anului calendaristic de raportare;

– durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achizitii;

– număr de contestații formulate la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

– câte proceduri au fost anulate sau sunt în procedura de anulare;

Informații despre litigii în care este implicată instituția (în general, nu doar cele legate de achiziții publice)

– Număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată pe tipuri și obiectul lor, cu indicarea contextului litigiului.

– câte au fost pierdute,

– câte au fost câștigate

Organigrama

Afișarea organigramei cu evidențierea numelor persoanelor cu funcții de conducere și a numărului de posturi ocupate, respectiv cel al numărului total de posturi disponibile, precum și a departamentelor cu date de contact;

Informații despre managementul resurselor umane

– informații despre fluctuația de personal,

– numărul de concursuri organizate,

– fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere,

– numărul de funcții de conducere exercitate temporar (acesta este unul dintre cele mai puternice și nocive instrumente de politizare a administrației),

– venitul mediu, inclusive diferitele sporuri

RELAȚIA CU COMUNITATEA

Raport de activitate Legea nr. 544/2001

Raportul de activitate va fi întocmit și publicat într-un document distinct, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 10.

Raport de activitate Legea nr. 52/2003)

Raportul de activitate va fi întocmit și publicat într-un document distinct, în raportul anual de activitate al instituției făcându-se trimitere la acesta.s

Conform art. 13 din Legea 52/2003.

Informații despre atragerea de resurse din comunitate

– lucrul cu voluntari

– parteneriate cu alte instituții publice, mediul de afaceri, participări în asociații internaționale, înfrățiri:

LEGISLAȚIE

Informaţii despre proiecte de acte normative iniţiate de către instituţie

– nr. de inițiative

– denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ și subiectul abordat, codul actului normativ

– puncte de vedere la proiectele altor institutii

– priorități legislative pentru perioada următoare

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.