639 total views

Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacanțe – personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 11 iunie 2024, ora 09.00.

– INFIRMIER – COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL –2 POSTURI

Durata normală a timpului de lucru 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, repartizarea programului de muncă se face în 3 schimburi (07-15, 15-23, 23-07) pentru infirmiere.

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) formular de înscriere la concurs (model prevăzut la anexa nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinței este prevăzut la anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022);
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, inclusiv copie certificat într-un grad de handicap, dacă este cazul;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea -Compartimentul Financiar-Contabilitate, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni nr. 97, jud. Vâlcea, ultima zi de depunere fiind 31 mai 2024, ora 14.00 sau online la adresa: camindebatrani@primariavl.ro. Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0350412053.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS, PENTRU POSTUL DE INFIRMIER – COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL – 2 POSTURI:

– Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale;
– Condiţii de vechime: minim 1(unu) an vechime în muncă;
– Atestat/curs infirmier;

BIBLIOGRAFIE CONCURS, PENTRU POSTUL DE INFIRMIER – COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL:

1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 189/31.05.2022;
2. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul nr.1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
5. Ghid de nursing (Vol.I), Autor Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romanesca, Anul 2018.

CALENDARUL DE DESFAȘURARE A CONCURSULUI:

20.05.2024 – afişare anunţ concurs;
31.05.2024 – ora 14.00, data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
03-04.06.2024 – selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;
05.06.2024 – depunere contestaţii selecţie dosare;
06.06.2024 – soluţionare contestaţii selecţie dosare;
11.06.2024 – proba scrisă- ora 09.00, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea;
12.06.2024 – afişare rezultate proba scrisă;
13.06.2024 – depunere contestaţii proba scrisă;
14.06.2024 – soluţionare contestaţii proba scrisă;
17.06.2024 – proba interviu- ora 09.00, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea;
18.06.2024 – afișare rezultate proba interviu ;
19.06.2024 – depunere contestaţii proba interviu;
20.06.2024 – soluţionare contestaţii proba interviu;
21.06.2024 – comunicare rezultate finale concurs.

https://www.primariavl.ro/posturi-vacante/item/10019-anun%C8%9B-concurs-caminul-pentru-persoane-varstnice-11-iunie-2024

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.