2,134 total views

Cunoștințele de igienă te pot recomanda și cele de curățenie. De tine are nevoie o întreagă echipă ce formează Biroul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și ai toate șansele să ajungi în Primăria Râmnicu Vâlcea dacă ai vechime în meserie. Nu îți trebuie cazier judiciar care să demonstreze că nu ai antecedente penale sau că ești compatibil, decât după ce ai fost admis !

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 12 aprilie 2021, ora 1000- proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. nr.1027/2014, pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual de execuție pe perioadă nedeterminată, la Biroul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copia certificatului de naştere;

d)copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

e)copiile actelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională;

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae;

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Dosarul de concurs se depune la Registratura Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situată în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, ultima zi de depunere fiind 01 aprilie 2021, ora 1600.

Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr.286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru postul de ÎNGRIJITOR din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Biroul Administrativ – 1 post:

-Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale/medii;

-Condiţii de vechime: minimum 3 (trei) ani vechime în muncă.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

-selecţia dosarelor de concurs: 02-05.04.2021;

-proba scrisă în data de 12 aprilie 2021, ora 1000.

-proba interviu în data de 16 aprilie 2021, ora 1000.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str. General Praporgescu nr.14.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:

1.Legea nr.319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

(Cap. IV Obligaţia lucrătorilor)

2.Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(Titlul XI-Cap. II Răspunderea disciplinară)

3.Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul III, Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;

4.Codul de conduită a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea și Direcției de Evidență a Persoanelor, aprobat prin Dispoziția Primarului nr.1015/23.03.2020(se descarcă de pe site-ul primăriei: www.primariavl.ro-Administrație-Regulamente);

5.Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea și al Direcției Poliției Locale, aprobat prin H.C.L. nr.184/25.06.2019 (se descarcă de pe site-ul primăriei: www.primariavl.ro-Administrație-Regulamente).

Tematică:

-Metode generale de efectuare a curățeniei;

-Noţiuni fundamentale de igienă;

-Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului;

-Echipamentul de protecție al lucrătorului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-18.03.2021 – afişare anunţ concurs;

-01.04.2021 – ora 1600, data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

-02-05.04.2021 – selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

-06.04.2021 – depunere contestaţii selecţie dosare;

-07.04.2021 – soluţionare contestaţii selecţie dosare;

-12.04.2021 – proba scrisă- ora 1000;

-13.04.2021 – afişare rezultate proba scrisă;

-14.04.2021 – depunere contestaţii proba scrisă;

-15.04.2021 – soluţionare contestaţii proba scrisă;

-16.04.2021 – proba interviu – ora 1000;

-19.04.2021 – depunere contestaţii proba interviu;

-20.04.2021 – soluţionare contestaţii proba interviu;

-21.04.2021 – comunicare rezultate finale concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, tel. 0250736080

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.