980 total views

…un medic primar și un medic specialist.  În acest sens, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, la Serviciul Creșe și asistență medicală unități școlare – Structura asistență medicală unități școlare. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

medic primar – 1 post și medic specialist – 1 post din cadrul Serviciului creșe și asistență medicală unități școlare – structura asistență medicală unități școlare:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină generală;

certificat medic specialist/medic primar.

medic dentist – 2 posturi din cadrul Serviciului creșe și asistență medicală unități școlare – structura asistență medicală unități școlare:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea stomatologie condiții de vechime: minimum 1 (un) an vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

13 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;

17 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.