453 total views

Potrivit normelor legale, pot avea acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL, persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe şi care pot primi repartiţie în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

foto/adevarul.ro

La Primăria Râmnicului, favoritisme şi interese în loc de imparţialitate, în repartizarea locuinţelor sociale…
Ansamblul de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL – Ostroveni s-a derulat prin programul de construcţii locuinţe pentru tineri. Prin acest proiect s-au realizat, în cartierul Ostroveni din municipiul Râmnicu Vâlcea, mai multe blocuri de locuinţe P+2E, în medie cu câte 22 de unităţi locative şi care au fost repartizate în perioada anilor precedenţi. S-au înregistrat numeroase contestaţii cu privire la criteriile şi modalitatea de stabilire a accesului la locuinţe, precum şi cele la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor adresate primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, după votarea în Consiliul Local Municipal şi după afişarea listelor aprobate. Aparent, Comisia de soluţionare constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 3248/23.07.2012, a analizat fiecare dintre aceste contestaţii. În realitate, cei defavorizaţi, care îndeplineau criteriile de selecţie, au acuzat grave ingerinţe şi favoritisme în repartizarea locuinţelor ANL. Unii dintre contestatari au acuzat nesoluţionarea în termen a cererilor lor ( 12 luni) astfel încât, ulterior, împlinind 35 de ani, au fost excluşi de pe liste. Nu întâmplător, în anii precedenţi, cei defavorizaţi au acuzat insistent partizanatul şi arbitrariul de care au dat dovadă factorii de răspundere din Primăria Râmnicului, prin aprobarea cererilor unor persoane cu venituri substanţiale, care ar fi avut posibilităţi mai facile de a-şi construi o locuinţă proprie. Astfel, la o cercetare mai atentă, am găsit printre locatarii care au primit apartamente de la stat: politişti, ingineri, patroni sau investitori privaţi, pe vărul primar al cutărui prefect, sau ex -primar, rude ale foştilor sau actualilor consilieri locali, dar şi tineri ai căror părinţi sunt deţinători de patrimoniu imobiliar important. Din ciclul, „ să sprijinim presa liberă şi independentă să scrie numai de bine despre noi”, am identificat mai multe situaţii ale unor jurnalişti din presa scrisă şi audio-vizuală, peste care „ a dat norocul” să primească „moca” locuinţe, elocvent fiind cazul unui ziarist/ă care a solicitat Primăriei Râmnicului şi a primit o locuinţă ANL în condiţiile în care s-a dovedit că deţinea, prin firma sa al carui acţionar unic era, o vilă, maşini şi un teren. O alta situatie ar mai fi, în care beneficiarul din presă împarte, fie şi formal, locuinţa cu unul dintre cei mai bogaţi consilieri.
Poveste veche şi favoritisme eterne! Apartamente au primit în anii precedenţi si soţia purtătorului de cuvânt al Primăriei Râmnicu Vâlcea, Daniel Ionescu, Geanina Ionescu, care s-a numărat printre fericiţii beneficiari ai locuinţelor. Listele cu angajaţii Primăriei care au beneficiat de locuinţe, pentru ei sau pentru copii, este lungă: Ivan Elena Laura – salariată a primăriei şi Simona Darcle Miftode, Elena Daniela Cherăscu – nepoata fostului secretar al primăriei, Toma Mihăescu sau Adrian Cornel Comănescu, angajat al Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Vâlcea, nimeni altul decât nepotul fostului prefect Iuliean Comănescu.
Dacă favoritismele evidente pe care vi le-am prezentat nu vă descurajează, dacă sunteţi disperaţi şi jumătate pe drumuri, vă prezentăm mai jos şi celelalte condiții pe care trebuie să le îndeplinească titularul cererii pentru o locuinţă socială:

– Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia- soţ, soţie, copii şi/ sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia- trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/ sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ- teritoriale sau unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.
– Titularul trebuie să-şi desfăşoare activitatea profesională în raza administrativ- teritorială a municipiului, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv titular pe post în cazul celor din învăţământ şi similar, excepţie făcând rezidenţii şi stagiarii a căror durată de stagiu este de minim doi ani. Calitatea de angajat în condiţiile de mai sus cu excepţia celor din învăţământ şi sănătate să fie de cel puţin 60 zile la data depunerii dosarului, şi se va face prin adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie după carnetul de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau copie după contractul de muncă, titularizarea pe post în cazul celor din învăţământ respectiv ordinul de repartiţie pentru rezidenţi sau stagiari, (copiile vor fi certificate pentru autenticitate de către unitatea emitentă a adeverinţei).
– Titularul cererii trebuie să facă dovada domiciliului, respectiv reşedinţei şi calitatea de,,tolerat în spaţiu” sau ,,chiriaş”. În cazul că are calitatea de chiriaş este necesar ca acest statut să fie cel puţin de la ocuparea locului de muncă menţionat în documentele de la art.14 sau cu cel puţin 30 zile înainte de data depunerii dosarului. Calitatea de chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat va fi atestată prin contract de închiriere cu proprietarul/ deţinătorul spaţiului, luat în evidenţă la Administraţia Finanţelor Publice locale, iar adresa de reşedinţă să fie consemnată în cartea de identitate. În cazul contractului de comodat, acesta este considerat ,,tolerare în spaţiu”.
– Dovedirea stării civile şi componenţei familiei se va face prin copie după actele oficiale de stare civilă eliberate de autorităţile statutului în domeniu. Persoanele aflate în întreţinere, altele decât membrii familiei, dacă este cazul, vor fi dovedite prin sentinţă judecătorească privind obligaţia întreţinerii sau prin contract de întreţinere autentificat notarial, cu îndeplinirea prevederilor din Codul Familiei cap. IV ,, obligaţii de întreţinere”.
– Solicitarea de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii construită prin programul ANL, se ia în evidenţă pe bază de cerere tip, completată şi semnată de titularul cererii de locuinţă numai individual şi în nume propriu, care trebuie să se înscrie în condiţiile prevăzute de actele normative. Cererea se depune la compartimentul „Relaţii cu publicul” din cadrul Primăriei, iar centralizarea şi evidenţa cererilor se asigură de către referentul de specialitate „Spaţiu locativ” din cadrul biroului Administrarea domeniului public şi privat.

Documente necesare pentru repartizarea locuințelor ANL
1. Cerere
2. Declarații notariale ale titularului cererii și, după caz, ale soțului/soției si ale celorlalți membri majori ai familiei acestuia că nu dețin sau nu au deținut în proprietate o locuință și nu au dobândit sau înstrăinat locuința după 01.01.1990 în municipiu, că nu au beneficiat de credite pentru execuția unei locuințe și să nu fie beneficiarii unei alte locuințe pentru tineri destinată închirierii în localitate sau să nu fie coproprietari ai unei locuințe proprietate personală în localitate.
3. Adeverința de la locul de muncă cu venitul net însoțită de o copie după cartea de muncă completată la zi și avizată de conducerea instituției care ține evidența acesteia, iar în cazul în care instituția angajatoare nu a întocmit carte de muncă pentru persoana solicitantă atunci se va elibera o adeverință de vechime în muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și pentru instituțiile de stat doar de instituția angajatoare, adeverință de vechime în muncă și copia cărții de muncă vor fi avizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă – pentru ambii soți. După caz, pentru membrii familiei se depun: cupon de pensie, cupon șomaj, declarație notarială pe proprie răspundere că nu lucrează și nu realizează venituri.
4. Acte doveditoare din care să rezulte unde locuiește efectiv, respectiv copie după contractul de vânzare-cumpărare, contract de închiriere (sau de comodat) și un act din care să rezulte suprafața locuibilă deținută cu chirie sau suprafața locuibilă a apartamentului unde locuiește; adeverința de la administrator din care să rezulte suprafața camerelor apartamentului, numărul de persoane care locuiesc, precum și gradul de rudenie al acestora ( idem daca apartamentul este închiriat).
5. În cazul în care apartamentul este închiriat, este necesar contractul de închiriere înregistrat la Administrația Financiară. În cazul în care imobilul este casa familială este necesară declarația notarială a petentului din care să rezulte suprafața imobilului pe care îl ocupă împreună cu familia sa. În cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu la părinți sau alte rude va depune actele de stare civilă din care să rezulte legătura de rudenie ( certificat de naștere, deces, căsătorie) și alte acte după caz (sentință divorț, înfiere, etc)
– Copie: buletine de identitate (soț+ soție),certificate naștere (soț+ soție)
– Copie certificate de căsătorie (după caz)
– Copie certificate naștere copii minori (după caz)
– Sentință divorț ( după caz)
6. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreținere și copii după actele de identitate ale acestora
7. Certificat medical pentru solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreținere, care necesită însoțitor sau o cameră în plus (eliberată de medicul specialist și vizată de directorul instituției de unde a fost eliberată)
8. Diplome de absolvire studii, copie autentificată, (indiferent de nivelul de pregătire) pentru titularul cererii
9. În cazul în care persoana face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:
* repatriați – adeverinţă repatriere ( eliberată de Ministerul de Externe)
* apatrizi- adeverinţă și Monitorul în care a fost publicat acest fapt
* persoane evacuate din imobilele naționalizate redobândite de proprietar sau chiriași în acestea- sentințe de evacuare definitive și irevocabile și procesul verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau actul prin care chiriașul a fost înștiințat că imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar
* tineri institutionalizați- adeverinţă de la instituția de unde provin, persoane care au început procedura de adopție sau au adoptat copii din casele de ocrotire socială-sentința de adopție sau alte acte doveditoare
În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile se stabilesc criterii de ierarhizare prin punctaje pe baza următoarelor criterii:
* Situaţia locativă actuală
* Starea civilă actuală
* Starea de sănătate actuală
* Vechimea cererii solicitantului
* Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
* Situaţii locative sau sociale deosebite
Legislație utilă:
Lege nr. 114/1996 din 11/10/1996, Versiune actualizată la data de 01/10/2011, Legea locuinței
Lege nr. 152/1998 din 15/07/1998, Versiune actualizată la data de 29/12/2011, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Norma metodologică din 07/12/2000, Versiune actualizată la data de 24/09/2008, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 r.
Instituția unde vă adresați: Primăria Râmnicului, domnului viceprimar cu atribuţii de primar interimar, Ion Gigi Matei.

(George Danielescu)

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.