2,069 total views

….avand in vedere necesitatea implementarii masurilor legislative care vizeaza evaluarea si recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, luand in considerare deficitul de personal de la nivelul caselor teritoriale de pensii raportat la numarul de pensionari aflati in evidenta acestora, dar si la complexitatea documentatiei in raport cu care se stabilesc drepturile de pensie cu consecinte in derularea procesului de evaluare a dosarelor de pensii absolut necesar in vederea recalculari pensiilor, potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ care cuprinde reglementari potrivit carora pensiile stabilite pe baza legislatiei anterioare datei intrarii in vigoare a acestui act normativ se recalculeaza.

In cazul in care in urma procesului de recalculare rezulta un cuantum al pensiei mai mic decat cel aflat in plata sau cuvenit se pastreaza cuantumul avantajos. Premergator procesului de recalculare, pensiile stabilite conform legislatiei anterioare vor fi evaluate, procedura de evaluare fiind stabilita prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operatiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite pana la data de 1 septembrie 2023.

Tinand seama ca un angajat al casei teritoriale de pensii deserveste aproximativ un numar de 1.800 pensionari, ceea ce in conditiile actuale este peste limita de lucru si genereaza intarzieri in solutionarea dosarelor de pensii si nemultumiri in randul beneficiarilor sistemului public de pensii care reprezinta principala prioritate a Casei Nationale de Pensii Publice, avand in vedere ca procesul de evaluare pentru aceste dosare implica o activitate complexa si intensa din punctul de vedere al resursei umane cu atributii in manevrarea fondului arhivistic, culegerea, verificarea si analiza datelor-sursa, luand in considerare reglementarile art. 157 alin. (2) si (5) din Legea nr. 127/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac referire la suplimentarea personalului Casei Nationale de Pensii Publice cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (3) potrivit caruia numarul de personal al structurilor Casei Nationale de Pensii Publice nu poate fi mai mic decat numarul corespunzator raportului de un salariat la 2.000 de asigurati si pensionari, pornind de la situatia ca in evidenta sistemului public de pensii este un numar de aproximativ 5 milioane de pensionari si aproximativ 6 milioane de asigurati, raportat la reglementarea din art. 126 alin. (3), la nivelul Casei Nationale de Pensii Publice si caselor teritoriale de pensii necesarul de personal ar fi estimat la 5.500 de posturi (5.500 – 3.480 = 2.020 de posturi).

Avand in vedere ca in prezent numarul total de posturi aferent Casei Nationale de Pensii Publice si caselor teritoriale de pensii este de 3.480, din care la nivelul caselor teritoriale de pensii exista un numar total de 3.186 de posturi pentru realizarea tuturor atributiilor statutare referitoare la stabilirea si plata pensiilor, dar si a altor drepturi prevazute de acte normative cu caracter special aflate in gestionarea Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru evidenta asiguratilor si activitatile conexe, tinand seama ca volumul de munca pe care il presupune actiunea de evaluare a dosarelor de pensii din sistemul public de pensii nu se poate realiza doar cu personalul existent care este deja supraincarcat si migreaza spre alte institutii publice cu un volum si stres de munca mai mic, dar si cu salarii mai atractive, avand in vedere restructurarile de posturi majore survenite in cadrul caselor teritoriale de pensii din ultimii ani, volumul de munca crescut/dublat prin aparitia de noi modificari legislative/cereri de recalculare a dosarelor de pensii/eliberare adeverinte stagii de cotizare etc., tinand cont de faptul ca suplimentarea cu cele 1.000 de posturi si a costurilor aferente reprezinta o urgenta si un obiectiv major al Casei Nationale de Pensii Publice, cu consecinte pozitive majore asupra vietii si drepturilor legale ale beneficiarilor sistemului public de pensii, avand in vedere termenul extrem de scurt in cadrul caruia se deruleaza operatiunea de evaluare a dosarelor de pensie in baza Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 487/2021 si ca vizeaza doar activitatile de stabilire care urmeaza a fi derulate pentru toate cele 5 milioane de dosare, luand in considerare ca personalul Casei Nationale de Pensii Publice este insuficient numeric si deja blocat in procesele operationale interne, nedigitalizate, pentru a putea finaliza intr-un termen rezonabil procesul de evaluare (culegere, verificare, analiza date), considerent pentru care evaluarea nu se poate realiza doar cu personalul existent, neadoptarea masurii legislative propuse are consecinte negative pentru pensionarii sistemului public carora li se poate aduce atingere in drepturi prin neparcurgerea cu eficienta si in timp util a procedurii de evaluare a dosarelor de pensie, in vederea recalcularii ulterioare a drepturilor de pensie, avand in vedere ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea drept consecinte negative lezarea unui interes public, apreciind ca aceasta constituie in sensul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de o eventuala nerealizare a evaluarii si avand in vedere ca o interventie legislativa efectuata altfel decat pe calea delegarii legislative nu ar fi de natura sa inlature de indata consecintele negative ale nerespectarii obiectivelor asumate de Guvern, se impune adoptarea prezentei ordonante de urgenta.

Apreciind ca toate acestea constituie o situatie extraordinara, consideram ca o eventuala legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecintele negative ce pot fi create pentru beneficiarii sistemului public de pensii. In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. 1. – In vederea evaluarii pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operatiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite pana la data de 1 septembrie 2023, se suplimenteaza numarul maxim de posturi al Casei Nationale de Pensii Publice

cu 1.000 de posturi incadrate in categoria functiilor contractuale,

pentru o perioada determinata, respectiv pana la data de 31 decembrie 2022…

Art. 2. – (1) Ocuparea posturilor prevazute la art. 1 se face prin concurs.

(2) In termen de 7 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru proba scrisa a concursului pentru ocuparea posturilor prevazute la art. 1 se publica anuntul pentru ocuparea acestora.

(3) In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de doua zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea postului vacant.

(4) Conditiile specifice se stabilesc pe baza fisei postului, unitar, la propunerea Casei Nationale de Pensii Publice.

(5) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente: a) cerere de inscriere la concurs; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului; d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa ii faca incompatibili cu functia pentru care candideaza; f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; g) curriculum vitae.

(6) Concursul pentru ocuparea unui post prevazut la art. 1 consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: a) selectia dosarelor de inscriere; b) proba scrisa, care consta in rezolvarea unui test-grila; c) interviul.

(7) Procedura privind selectia dosarelor de concurs, proba scrisa a concursului si interviul este urmatoarea: a) in termen de o zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, prevazut la alin. (2), comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare; b) rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de selectie a dosarelor; c) proba scrisa se sustine in termen de 7 zile lucratoare de la data afisarii anuntului; d) interviul se sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise; e) dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept; f) notarea probei scrise si a interviului se face in termen de maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe; g) comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse fata de rezultatul probei scrise si interviu se face in termen de o zi lucratoare de la solutionarea acestora.

(8) In termen de o zi lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, presedintele Casei Nationale de Pensii Publice aproba prin ordin procedura privind organizarea si desfasurarea concursului, cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanta de urgenta.

(9) Salarizarea personalului prevazut la art. 1 se face conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa nr. VIII „Familia ocupationala de functii bugetare «Administratie»“ cap. II lit. A pct. III lit. b). Art. 3. – Metodologia de repartizare a numarului de posturi prevazut la art. 1, precum si stabilirea drepturilor salariale ale acestui personal vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice emis in termen de o zi lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Art. 4. – Fondurile necesare salarizarii personalului prevazut la art. 1 se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CITU Contrasemneaza: p. Ministrul muncii si protectiei sociale, Mihnea-Claudiu Drumea, secretar de stat Ministrul finantelor, Dan Vilceanu Bucuresti, 19 august 2021.

LISTEAZĂ  – ORDONANTA DE URGENTA 90_2021 – Publicare 23 August 2021

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.