230 total views

….primarii din județ, membrii asociației, susținându-l fără nici o ezitare acordându-i încrederea totală în bunul mers al asociației cu el la conducere.

Miercuri 13 martie, conducerea Asociației Comunelor din România a fost prezentă la Râmnicu Vâlcea participând la alegerile privind Consiliul director, cenzor și președinte pentru filiala Vâlcea.  Aproximativ, reprezentanții a 40 de UAT-uri care dețin certificat de membru în A.Co.R. filiala Vâlcea au fost prezenți la lucrările ședinței pentru a-și alege conducerea filialei județene și nu numai.

Așadar, a fost convocată Adunarea Generală a Fiilialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din Romania, în sesiune extraordinară, pentru alegerea Consiliului Director și a cenzorului acesteia. În aceeași ședință edilii membrii și-au ales și președintele de filială, acum președinția fiind asigurată de primarul comunei Vaideeni – Achim-Daniel Băluță, care din noiembrie 2018 era numit președinte interimar. Mandatul președintelui de filială este egal cu mandatul unui primar. Deci, Băluță va fi în fruntea filialei până în iulie 2020, după care dacă va mai lua un mandat de primar poate va mai lua și un mandat de președinte al A.Co.R, asta dacă își va mai dori.

La ședință au fost invitați președintele CJ Vâlcea – Rădulescu Constantin și prefectul Marin Florian, iar după rostirea alocuțiunilor acestora s-a intrat direct în ordinea de zi a ședinței conform Dispoziția nr. 9 din februarie 2019, pe care mai jos o atașăm.

De menționat că președintele A.Co.R. – Emil Draghici – cel care a prezidat ședința, a răspuns întrebărilor ce i-au fost adresate de câțiva edili, încercând să fie cât mai convingător atât pentru ei cât și pentru ceilalți, inducându-le ideea, prin răspunsuri, că făcând parte din această asociație problemele lor vor avea o rezolvarea mai rapidă, asta chiar dacă unii au definit explicațiile acestuia ca fiind „vax populi” . Totuși, de reținut că deși au fost și cârcotași, și pe bună dreptate, majoritatea s-au declarat mulțumiți de expozeul președintelui Drăghici. Un gest al edililor pe care îl criticăm este faptul că o bună parte din ei s-au ridicat și au plecat din ședință înaintea președintelui A.Co.R – Emil Drăghici – care și-a arătat toată disponibilitatea necesară de a sta cât mai mult în jurul lor și a le răspunde la toate întrebările. Cu toate acestea, ai noștri primari erau tare grăbiți, în schimb ce președintele nu, deși urma să mai aibă și alte întâlniri. Avem primari! Asta ne cam arată că Daniel Băluță va avea de muncă cu ei – să-i adune la ședințe, să-i țină atenți la participarea ședințelor ori să-l ajute să-și facă împreună proiectele cu care pot să-și satisfacă comunitatea din care fac parte.

DISPOZIŢIA NR. 09 din 21 februarie 2019

privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România, în sesiune extraordinară, pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia

În temeiul prevederilor art. 20, alin. (171 ), alin. (172 ), alin. (174 ) și art. 26 alin. 12, lit. n) și alin. (13) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România, coroborate cu cele ale art. 19 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Statutul-cadru al Filialei Județene … a Asociației Comunelor din România, anexă la Hotărârea Adunării generale a A.Co.R. nr. 3 din 3 august 2009,

luând în considerare necesitatea de organizare a alegerilor pentru Consiliul director al Filialei Județene Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România, precum și pentru cenzorul acesteia, pentru mandatul ce se va încheia cu ocazia organizării alegerilor locale din anul 2020,

având în vedere Dispoziția președintelui ACoR nr. 63 din 01.11.2018 privind numirea domnului Achim-Daniel BĂLUȚĂ, primarul comunei Vaideeni, în funcția de președinte interimar al Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România,

în temeiul art. 26 alin. (16) din Statutul Asociației Comunelor din România,

preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:

Art. 1. – (1) Se convoacă Adunarea generală a Filialei Județene Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România, în sesiune extraordinară, miercuri, 13 martie 2019, începând cu ora 14:00, în Sala de ședințe a Consiliului Județean Vâlcea, Strada General Praporgescu 1, cod poștal 240595, Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează:

a) alegerea Consiliului director al Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România pentru mandatul ce se va încheia cu ocazia organizării alegerilor locale din anul 2020;

b) alegerea cenzorului Filialei Județene Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România pentru mandatul ce se va încheia cu ocazia organizării alegerilor locale din anul 2020.

(3) Ordinea de zi a sesiunii extraordinare, care include alegerile prevăzute la alin. (2), se comunică primarilor comunelor membre ale ACoR din județul Vâlcea, prin grija domnului AchimDaniel BĂLUȚĂ, primarul comunei Vaideeni, președinte interimar al Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România,

(4) În ședința extraordinară a Consiliului director al Filialei Județene Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România se aprobă structura Consiliului director al Filialei Județene Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România, pe funcții, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) și (4) din prezenta dispoziție.

Art. 2. – (1) La lucrările sesiunii extraordinare dedicate alegerii Consiliului director și a cenzorului pot participa numai:

a) primarii comunelor membre ale Asociației Comunelor din România din județul Vâlcea sau împuterniciții acestora pe bază de mandat scris al primarilor care nu pot participa la lucrări;

b) președintele și/sau secretarul general ai/al Asociației Comunelor din România;

c) membrii titulari/supleanți ai Consiliului director al Asociației Comunelor din România de la nivelul altor județe, anume împuterniciți de președintele Asociației Comunelor din România, respectiv cei nominalizați la alin. (6);

d) persoanele cu atribuții executive din structura funcțională a Asociației Comunelor din România; e) persoanele care asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, anume desemnate de domnul Achim-Daniel BĂLUȚĂ și dispoziția prin care se nominalizează aceste persoane se aduce la cunoștința Adunării generale, la începutul sesiunii respective.

(2) La adoptarea oricărei hotărâri/decizii, dintre persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), participă numai reprezentanții comunelor care au achitată integral cotizația anuală potrivit prevederilor art. 13, alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (5) din Statutul Asociației Comunelor din România. Comunele membre pot participa numai dacă achită integral cotizația anuală datorată, precum și obligația financiară restantă și transmit dovada plății către adresa de poștă electronică contact@acor.ro, până cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de data organizării activității, respectiv, până cel mai târziu vineri, 08 martie 2019.

(3) Prin grija domnului Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al Asociației Comunelor din România, se asigură întocmirea listei nominale a comunelor ale căror reprezentanți pot participa la adoptarea hotărârilor/deciziilor în condițiile prevăzute la alin. (2). Prezentarea listei se face la începutul lucrărilor sesiunii.

(4) Potrivit prevederilor art. 13 alin. (8) din Statutul Asociației Comunelor din România, în cazul unui membru nou care a aderat la A.Co.R., acesta poate participa, cu drept de vot, la activitățile statutare numai dacă are achitată integral cotizația pe anul respectiv și dovada plății transmisă către adresa de poștă electronică contact@acor.ro, până cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de data organizării activității, respectiv, până cel mai târziu vineri, 08 martie 2019, în contul RO05 BTRL RONC RT04 8682 5301, deschis la Banca Transilvania – București, având ca beneficiar Asociația Comunelor din România, identificată prin codul de înregistrare fiscală 10747683.

(5) Reprezentanții comunelor membre ale Asociației Comunelor din România, alții decât cei care au drept de vot, pot doar să asiste, pe locuri distincte de zona în care sunt situați primarii/împuterniciții acestora cu drept de vot.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt:

a) domnul Gheorghe DĂMIAN, președintele Filialei Județene Alba a A.Co.R., primarul comunei Ciugud;

b) domnul Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, președintele Filialei Județene Sibiu a A.Co.R., primarul comunei Sadu.

c) domnul Ion DUMITRU, președintele Filialei Județene Argeș a A.Co.R., primarul comunei Albota.

d) domnul Gheorghe-Florin TIUTIU, președintele Filialei Județene Olt a A.Co.R., primarul comunei Nicolae Titulescu.

e) domnul Silviu-Dorel PREDUȘ, președintele Filialei Județene Dolj a A.Co.R., primarul comunei Ostroveni.

f) domnul Gheorghe CÎRSTEA, președintele Filialei Județene Gorj a A.Co.R., primarul comunei Hurezani.

g) domnul Mircea-Ion ROVINAR, președintele Filialei Județene Hunedoara a A.Co.R., primarul comunei Vălișoara.

Art. 3. – (1) Pentru constituirea Consiliului director al Filialei Județene Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România se au în vedere respectarea următoarelor principii:

a) voluntariatul și asumarea responsabilității în ceea ce privește participarea la actul de conducere, potrivit principiului: „vreau să fiu, știu ce trebuie și pot să fac”; primarii care doresc să facă parte din Consiliul director au obligația să-și prezinte opțiunea în acest sens, potrivit anexei;

b) accesul neîngrădit și garantarea accesului primarilor cu reprezentare singulară sau minoritară la nivelul județului Vâlcea, în situația în care aceștia optează pentru a fi membru în acest organ de conducere colegial, potrivit lit. a);

c) o repartiţie geografică echilibrată a comunelor membre ale Asociației Comunelor din România pe teritoriul județului Vâlcea;

d) o reprezentare echitabilă a diverselor curente politice existente la nivelul primarilor comunelor membre ale Asociației Comunelor din România din județul Vâlcea;

e) o reprezentare echitabilă a femeilor şi a bărbaţilor în Consiliul director al Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România.

(2) Potrivit art. 20, alin. (175 ) și alin. (176 ) din Statutul Asociației Comunelor din România, candidaturile pentru Consiliul director al filialei județene se transmit, prin poștă electronică la adresa contact@acor.ro, în format .pdf, semnate și ștampilate de către candidat, cu cel puțin cinci (5) zile lucrătoare înainte de data organizării sesiunii extraordinare, respectiv până cel mai târziu marți, 05 martie 2019, pentru a se putea verifica dacă persoanele respective întrunesc condițiile stabilite prin statutul A.Co.R. pentru a fi alese în consiliul director și lista cu persoanele care îndeplinesc condițiile de a fi alese, prevăzute la art. 13 alin. (5) – (8), se publică pe pagina de internet a ACoR prin grija președintelui executiv al acesteia. Pentru cazurile care nu îndeplinesc condițiile de a fi alese se prezintă motivația și posibilitatea de a se conforma până cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de data organizării sesiunii extraordinare respective, prin contractarea operativă a cazurilor respective, telefonic, sms și/ sau poștă electronică, după caz.

(3) Prin hotărâri ale Adunării generale a Filialei Județene Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România, cu votul deschis al majorității reprezentanților comunelor din lista prevăzută la art. 2 alin. (3), se aprobă, în următoarea ordine:

a) Comisia de validare;
b) numărul membrilor Consiliului director, pe baza opțiunilor prezentate în scris, potrivit principiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b);

c) funcțiile din cadrul Consiliului director, corespunzătoare numărului prevăzut la lit. b);

d) persoanele care alcătuiesc Consiliul director, potrivit principiilor prevăzute la alin. (1) și corespunzător numărului prevăzut la lit. b);

e) Comisia de validare este alcătuită din câte un reprezentant al fiecărui partid politic reprezentat în cadrul Adunării generale, alții decât cei care sunt desemnați în Consiliul director; în cazul în care în cadrul Consiliului director primarul astfel desemnat este singurul reprezentant al unui partid politic sau este independent, Comisia de validare se constituie fără reprezentarea acestora;

f) cenzorul, care nu poate fi membru al Consiliului director.

(4) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2), coroborate cu cele ale alin. (2) al acestui articol, prin vot deschis, se adoptă următoarele hotărâri:

a) prima, Hotărârea privind alegerea Comisiei de validare;

b) cea de-a doua, Hotărârea privind stabilirea numărului membrilor Consiliului director al Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România și a structurii pe funcții a acestuia;

c) cea de-a treia, Hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului director al Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România, precum și a cenzorului acesteia.

(5) După aprobarea hotărârilor prevăzute la alin. (4), membrii Consiliului director se retrag pentru alegerea pe funcții, potrivit alin. (3) lit. c), începând cu președintele Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România și continuând în ordinea ierarhică descrescătoare a funcțiilor. Alegerea președintelui Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România se face, obligatoriu, prin vot secret. În cazul celorlalte funcții ale Consiliului director, se poate proceda la alegerea lor, prin vot deschis. Se recomandă ca propunerile pentru celelalte funcții să fie efectuate de către președintele nou-ales, pentru constituirea unei echipe.

(6) Rezultatele alegerii pe funcții se prezintă plenului sesiunii extraordinare de către un reprezentant al Comisiei de validare, constituind prima decizie a Consiliului director.

Art. 4. – Prin grija președintelui Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România se înaintează președintelui executiv al Asociației Comunelor din România, în termen de 15 zile, hotărârile prevăzute la art. 3 alin. (4) și decizia prevăzută la art. 3 alin. (5), precum și posibilitățile de contactare operativă a membrilor Consiliului director al Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România, sub sancțiunea nulității absolute a hotărârilor/deciziei respective. 4

Art. 5. – Anexa care include Opțiunea pentru participarea la actul de conducere face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Distribuie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.