123 total views

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea informează potenţialii beneficiari, precum şi publicul interesat, că a fost aprobată în data de 10.10.2013 prin Hotărâre de Guvern, „Schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate”.

Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice, persoane juridice, crescători de ovine/caprine, cu exploataţii cu cod primit de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de femele ovine/caprine determinat.
Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de acordare a ajutorului specific:
Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru femele din speciile ovine/caprine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare;
b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE la data depunerii cererii;
c) să deţină registrul individual al exploataţiei completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;
d) femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor.
Pe lângă condiţiile de eligibilitate prevăzute mai sus, beneficiarii trebuie să respecte şi standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările ulterioare.
Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 6.711.315 euro.
Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului alocat anual la efectivul de capete eligibile, fără a depăşi 6,5 euro/cap. Ajutorul reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă şi se asigură din sumele alocate temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform legilor bugetare anuale, din venituri din privatizare înregistrate la Trezoreria Statului. Plăţile pentru ajutorul specific anual se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.
Pentru a beneficia de ajutorul specific prevăzut în hotărârea de guvern adoptată în data de 10.10.2013, solicitanţii trebuie să depună o cerere pentru fiecare beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, în perioada 14 octombrie – 15 noiembrie a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţită de următoarele documente:
a) copia de pe cartea identitate/buletinul identitate/paşaport/certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/certificat de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte identitate/buletin identitate/paşaport;
b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare – RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
c) copie de pe prima şi ultima pagină a registrului individual al exploataţiei completat şi actualizat până la data depunerii cererii de ajutor;
d) document cu datele bancare;
e) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că ovinele/caprinele pentru care se solicită ajutor sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
f) copia Formularului de identificare F1 pentru animalele solicitate în cerere şi născute în exploataţie şi/sau documente de provenienţă, respectiv Formular de mişcare F2/factură fiscală/alte documente, pentru animalele provenite din alte exploataţii, după caz.
Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în original, în vederea efectuării conformităţii de către persoana desemnată din cadrul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor formulare de cereri de ajutor/cereri de ajutor pretipărite.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de proceduri elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi avizate de direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la faţa locului la minimum 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere de ajutor, pentru un efectiv de minimum 5% din numărul de animale solicitate, precum şi un supracontrol la faţa locului la minimum 1% din totalul beneficiarilor care au făcut obiectul controlului la faţa locului.
Controlul la faţa locului se efectuează până la data limită a perioadei de reţinere a fiecărui an, în funcţie de perioada de depunere a cererilor, conform manualului de proceduri, dar poate fi efectuat şi în afara perioadei de reţinere, după caz, în funcţie de neconformitățile rezultate în urma controlului. Pentru fiecare control/supracontrol efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de control/supracontrol, conform manualului de procedură.
În cazul în care între data depunerii cererii şi data finalizării controlului la faţa locului au intervenit modificări ale informaţiilor înscrise în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, anexând documentele justificative.Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, potrivit prevederilor art. 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

Director Executiv, Adrian PINTEA

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.