298 total views

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețina cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Să cunoasca limba română, scris și vorbit;
c) Să îndeplineasca vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:
a) Studii superioare tehnice de lungă durată – profil tehnic absolvent al Facultaţii de Hidrotehnică; Construcţii Civile Industriale şi Agricole, Inginerie a Instalatiilor;
b) Experienţă în executarea și coordonarea lucrărilor în domeniul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare sau lucrări de construcţii hidrotehnice și civile;
a) Abilități de comunicare;
b) Disponibilitate pentru lucrul peste program;,
c) Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office) şi cunoștințe minime de utilizare a programelor de proiectare asistată de calculator (AUTOCAD 2D);

Responsabilităţi:
1. Realizarea documentaţiilor tehnice pentru toate fazele de proiectare necesare pentru executarea lucrărilor tehnico-edilitare de reabilitare, modernizare şi extindere a infrastructurii de apă şi apă uzată, în conformitate cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare.
2. Monitorizarea/participarea la toate fazele proiectului (studiu de fezabilitate/proiect tehnic/detalii de execuţie/caiet de sarcini) şi asigurarea de asistenţă tehnică pe toată perioada execuţiei.
3. Emitere avize apă canal și documentatii tehnice specifice, intocmire proiecte tehnice de alimentare cu apa si canalizare si avarii

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar;
e) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
f) Curriculum vitae, model European.
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă – constituie avantaj.
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în 04.06.2018 ora 1500
– proba scrisă va avea loc în data de 07.06.2018 ora 0900;
– interviul va avea loc în data de 07.06.2018 ora 1200.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 31.05.2018 ora 1500, la Registratura APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul va avea loc la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Informații suplimentare:
Program de lucru luni-joi, între orele 0700 – 1530
vineri, între orele 0700 – 1300,
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
• Legea nr. 241/2006 din 22 iunie 2006 -Republicată- Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată în temeiul art. V din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
• Legea nr.50/1991 privindautorizareaexecutariilucrărilor de construcții, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare.
• Ordinul nr.839/2009 pentruaprobareaNormelormetodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificărileșicompletărileulterioare.
• Legea nr. 10/1995, privindcalitateaînconstrucții, cu modificărileșicompletărileulterioare
• H.G. nr.343/2017 modificare a H.G. nr.273/1994- privindaprobareaRegulamentului de receptie a lucrărilorînconstrucțiișiinstalațiiloraferenteacestora.
• Normativprivindproiectarea, execuțiasiexploatareasistemelor de alimentare cu apășicanalizare a localităților, Indicativ NP 133-2013.
• Ordinul nr. 2901/2013 pentruaprobareareglementăriitehnice “Normativprivindproiectarea, executiasiexploatareasistemelor de alimentare cu apasicanalizare a localitatilor, Indicativ NP 133-2013”
• Ordinul nr. 88/2007 al ANRSC -Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare
• Hotărârea nr.8/15.04.2016 a A.D.I. „APA VÂLCEA- Regulamentul Serviciului de Alimentare cu apă si de canalizare pentru Operatorul Regional –SC APAVIL SA Valcea
• NTPA 002/2002- Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare
• Hotărârea nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
• HG 930/2005 – privind protectia sanitară a obiectivelor de alimentare cu apă
• SR 1343 –2006- Determinarea cantităților de apă
• Ghidul GP 043/1999-Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apăși canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenăși polipropilenă
• SR 4163-1/2006- Rețele de distribuție-proiectare
• SR 4163-2/2006 -Alimentări cu apă -Rețele de distribuție apă-prescripții de calcul
• I9-2015 (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)-Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. “,
• SR 1846-1-1995- Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
• SR 1846-2-1996-Canalizari exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
• SR 1846-2-2007-C91-2008-Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
• STAS 2448-82- Canalizări. Camine de vizitare. Prescripții de proiectare
• STAS 3051-91- Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare

CALENDARUL CONCURSULUI

31.05.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
04.06.2018 ora 1500 selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor
05.06.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
06.05.2018 ora 1500 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
07.06.2018 ora 0900 proba scrisă
07.06.2018 ora 1200 proba interviu
08.06.2018 ora 1200 afișarea rezultatelor la proba scrisa si interviu
11.06.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisa si interviul
12.06.2018 ora 1400 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
13.06.2018 ora 1500 afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.