232 total views

Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” din Comuna Mihăeşti angajează – Director financiar-contabil

Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” din Comuna Mihăeşti, Județul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de director financiar-contabil, în conformitate cu Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va desfăşura astfel:

  • proba scrisă în data de 18.07.2018. ora 10,00;
  • susţinerea proiectului şi interviului de selecţie în data de 24.07.2018, începând cu ora 10.00.

Condiţii de participare:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu a fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite eu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiţii specifice:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.07.2018 (ora 15.00).

Bibliografia, temele pentru proiectul de specialitate se găsesc pe site-ul unităţii sau la avizierul spitalului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției – Serviciul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”, telefon 0250/768.282 – persoană de contact – dna. ec. Ţuca Narcisa.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.