572 total views

Joi 25 aprilie 2024 are loc ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea. Pe ordinea de zi este compusă din 45 de proiecte de hotărâre inițiate de președintele Constantin Rădulescu. Pentru mai multe detalii despre fiecare proiect în parte care va fi supus dezbaterii si aprobării puteți accesa cuvântul „descărcare”

Ordinea de zi a sedintei

0

Ordinea de zi

Descarcare

1

Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 19 aprilie 2024

Descarcare

2

Informare privind activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru trimestrul I 2024

Descarcare

3

Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 1 din 12 ianuarie 2024, cu modificările şi completările ulterioare

Descarcare

4

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și acordarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea a sumei de 1.870,00 mii lei, unor unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea, pe anul 2024

Descarcare

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2024

Descarcare

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al județului Vâlcea pentru programele, proiectele și acțiunile organizate de unitățile de cult din județul Vâlcea, aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Descarcare

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și entităților publice care oganizează programe și proiecte în domeniul tineretului și pot beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al județului Vâlcea, pe anul 2024

Descarcare

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al judeţului Vâlcea pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural

Descarcare

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul de promovare și dezvoltare a turismului local, pentru anul 2024

Descarcare

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pentru programele sportive de utilitate publică, pentru anul 2024

Descarcare

11

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.147 din 22 iulie 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare

Descarcare

12

Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru Lotul 26 din cadrul procedurii de achiziție sectorială privind „Delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate la nivelul județului Vâlcea”

Descarcare

13

Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru Lotul 53 din cadrul procedurii de achiziție sectorială privind „Delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate la nivelul județului Vâlcea”

Descarcare

14

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Școlii Profesionale Speciale Bistrița, județul Vâlcea”

Descarcare

15

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Școlii Profesionale Speciale Bistrița, județul Vâlcea” și a cheltuielilor legate de implementarea și sustenabilitatea acestuia

Descarcare

16

Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construirea si dotarea Ambulatoriului pentru secțiile Spitalului Județean de Urgență Vâlcea din strada Remus Bellu nr.3, municipiul Râmnicu Vâlcea” și a indicatorilor tehnico-economici

Descarcare

17

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construirea și dotarea Ambulatoriului pentru secțiile Spitalului Județean de Urgență Vâlcea din strada Remus Bellu nr.3, municipiul Râmnicu Vâlcea”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de implementarea și durabilitatea acestuia

Descarcare

18

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul mixt de investiții ”Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești” și a indicatorilor tehnico-economic

Descarcare

19

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu, Mihăești”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de implementarea și durabilitatea acestuia

Descarcare

20

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea și extinderea blocului operator și dotarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale”

Descarcare

21

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 646 Băbeni (DN 64) – Băluțoaia – Mănăileşti – Genuneni – Foleşti – Dumbrăveşti – Foleştii de Sus – Tomşani – Costeşti – Mănăstirea Bistriţa – Mănăstirea Arnota, judeţul Vâlcea – Tronson 2”

Descarcare

22

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Vâlcea

Descarcare

23

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fazele: Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în Judeţul Vâlcea – Zona 1

Descarcare

24

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fazele: Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în Judeţul Vâlcea – Zona 2”

Descarcare

25

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fazele: Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în Judeţul Vâlcea – Zona 3”

Descarcare

26

Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea pentru perioada 2023-2030, anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 61 din 28.03.2023

Descarcare

27

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999 de însuşire a inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare

Descarcare

28

Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al Judeţului Vâlcea

Descarcare

29

Proiect de hotărâre privind trecerea sectorului de drum județean DJ 703 M km 9+984 – km 11+000, cu terenul aferent acestuia și a podului peste râul Olt km 10+666, din domeniul public al Județului Vâlcea în domeniul public al statului

Descarcare

30

Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a dreptului de administrare către Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vaideeni prin Consiliul Local al Comunei Vaideeni a unor suprafețe de teren aferente sectoarelor de drumuri județene DJ 665 și DJ 676 situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Vaideeni, județul Vâlcea

Descarcare

31

Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public în domeniul privat al Județului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcţiune, la gestiunea ”Biblioteca Județeană Antim Ivireanul” Vâlcea

Descarcare

32

Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vâlcea, asupra unor imobile-clădiri, care aparțin domeniului public al Județului Vâlcea

Descarcare

33

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Listei bunurilor aparținând domeniul public al Judetului Valcea, aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare a judetului, concesionate Societății APAVIL S.A. – anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, nr.1 din 18 noiembrie 2008

Descarcare

34

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vâlcea

Descarcare

35

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie ai Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2024

Descarcare

36

Proiect de hotărâre privind numirea auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe o perioadă de 3 ani

Descarcare

37

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.61 din 29 februarie 2024 privind solicitarea de trecere a unei părți din bunul imobil situat pe strada Tudor Vladimirescu nr.8 (fost nr.18), municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Finanțelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, în domeniul public al Județului Vâlcea

Descarcare

38

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a principalilor indicatori tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: ”Construire farmacie cu circuit închis prin desființarea construcției existente pavilion administrativ (actuala farmacie cu circuit închis)” – Spitalul de Psihiatrie Drăgoești

Descarcare 

39

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vâlcea, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, (Strategia de Tarifare), precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe seama Județului Vâlcea, Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare, ce se va încheia cu Apavil S.A.

Descarcare

40

Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 alin.(1) pct.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.176 din 9 septembrie 2022 privind constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare

Descarcare

41

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.(1) pct.2 şi pct.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare

Descarcare

42

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Sud-Vest Oltenia la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță” și a Acordului de Parteneriat.

Descarcare

43

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud-Vest Oltenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță” și a Acordului de Parteneriat.

Descarcare

44

Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor locale ce se vor încasa în anul 2025 în bugetul propriu al Județului Vâlcea.

Descarcare

45

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la desemnarea noilor administratori și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.