261 total views

ANUNȚ I

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de conducere vacante, de administrator public al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 

• referent IA-1 post;
• consilier debutant -1 post;
• consilier IA-1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de referent IA, din cadrul Biroului Comunicare, Sport Cultură -1 post:
condiţii de studii – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
curs calificare/ perfecţionare – operator video redactor/ reporter;
condiţii de vechime – 7 (şapte) ari vechime în muncă;
constituie avantaj – activitate de minimum 3 (trei) ani ca operator video/TV, redactor sau reporter.

• pentru postul de consilier debutant din cadrul Biroului Comunicare, Sport Cultură -1 post:
condiţii de studii – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept, specializarea drept;
condiţii de vechime: -.

• pentru postul de consilier IA, din cadrul Biroului Comunicare, Sport Cultură -1 post:
condiţii de studii – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul filologie, specializarea limbă şi literatură engleză – limbă şi literatură franceză; studii de masterat în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale,  condiţii de vechime – 7 (şapte) ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, telefon: 0250/736.080.

ANUNȚ II

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • referent, clasa III, grad profesional asistent Serviciul Evidenţă Patrimoniu, Contracte – Direcţia Dezvoltare Locală;
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior Compartiment pentru Situaţii de Urgenţă, Sănătate şi Securitate în Muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • referent, clasa III, grad profesional asistent Serviciul Evidenţă Patrimoniu, Contracte – Direcţia Dezvoltare Locală:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni.
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior Compartiment pentru Situaţii de Urgenţă, Sănătate şi Securitate în Muncă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, județul Vâlcea, telefon 0250/736.080.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.