3,923 total views

Reprezentanții administrației publice locale, împreună cu reprezentanții instituțiilor publice cu atribuții de reprezentare guvernamentală – Prefectura – prin apelarea la o succesiune de încălcări ale prevederilor actelor normative, au fost atinse obiectivele unui grup de interese coordonat de primarul Mircia Gutău. Putem afirma că operațiunea de preluare a bazelor sportive, printre care și Arenele Traian și Sala Sporturilor, a avut un caracter deliberat, acțiunea fiind planificată cu minuțiozitate prin crearea condițiilor optime și invocarea unor condiții grele economice și/sau financiare.

Menționam în episodul II despre suita actelor care cuprind diverse metode de facilitare a operațiunii de transfer a drepturilor de administrare a imobilelor aflate în gestiunea patrimonială a Ministerului Tineretului și Sportului și că din anul 2005 până în anul 2018 au fost emise nu mai puțin de alte 7 (șapte) Hotărâri de Consiliu Local (HCL) prin care se fac modificări cu referire la transferul de patrimoniu, câteva dintre acestea putând da naștere la interpretări, dar toate în favoarea Consiliului Local.

Episodul III – prezentarea HCL-urilor

Operațiunea de transfer începe cu apariția HCL 272/2009 – privind solicitarea de trecere a unui imobil – construcții și teren aferent, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția pentru Sport Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local.

În hotărâre se menționează:

“(…) ținând seama de faptul că (…) fondurile alocate de la bugetul de stat pentru întreținerea și reabilitarea Sălii de Sport Traian și mai ales pentru Arenele Traian sunt insuficiente, astfel că aceste imobile afectează în mod negativ aspectul urbanistic al zonei, prin starea de degradare în care se află Arenele Traian, care nu mai poate fi utilizată în niciun fel pentru activități sportive și de tineret(…) având în vedere că administrarea unor asemenea obiective din teritoriu (…) poate fi eficientă numai dacă acestea aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale (…) și faptul că Ministerul Tineretului și Sportului a inițiat deja proceduri privind descentralizarea activităților sportive și de tineret (…) hotărăște:

”Art. (1) Se solicită trecerea imobilelor Sala Sporturilor Traian – construcții în suprafață de 3.902 mp și teren în suprafață de 10.374 mp (…) și Arenele Traian – construcții în suprafață de 4.312 mp și teren în suprafață de 14.977 mp (…) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția pentru Sport Vâlcea, în domeniu public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local.

Art. (2) Imobilele prevăzute la alin (1) (…) își vor păstra destinația inițială, cea de desfășurare a activităților sportive și de tineret.”

Deci, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, justifica intenția de preluare a imobilelor folosind ca argument reținut în sarcina și culpa MTS degradarea în care se află „Arenele Traian”, care nu mai pot fi utilizate în niciun fel pentru activități sportive și de tineret, pentru ca apoi același argument să fie punctul forte al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea: “Imobilele prevăzute la alin (1) (…) își vor păstra destinația inițială, cea de desfășurare a activităților sportive și de tineret”.

HCL 272/2009 este modificată prin alte două hotărâri – HCL 153/2010 și HCL 163/2010

Modificarea art. 1 din HCL 153/2010, aduce nu numai diferențe în ceea ce privește suprafața totală a terenului, ci și radierea din documente a construcțiilor care grevau terenul ocupat de „Arenele Traian”. Totodată, în HCL nr. 163/2010, dispare alin 2 de la art. 1 prin care se menționau următoarele:

“(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) pentru care se solicită trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret – Direcția pentru Sport Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local își va păstra destinația inițială, cea de desfășurare a activităților sportive și de tineret”.

Cum s-a făcut dezmembrarea

În cuprinsul HCL 153/2010, se explică modul de operare prin care s-a ajuns la dezmembrarea întregului „Complex Sportiv Traian” (Sala Sporturilor și Arene), fiind astfel facilitată preluarea cu mai mare ușurință a „Arenelor Traian” și ulterior a imobilului denumit „Sala Sporturilor Traian” :

“Ținând seama de faptul că ulterior adoptării acestei hotărâri (HCL 272/2009), MTS a fost reorganizat, fiind creat Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului care a preluat și bunurile aflate în administrarea acestui minister, inclusiv imobilele mai sus menționate și având în vedere discuțiile purtate cu reprezentanții Autorității Naționale pentru Sport și Tineret din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care au fost de acord ca numai imobilul Arenele Traian să fie preluat de către Consiliul Local al municipiului, fără Sala Sporturilor Traian, (…) întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, hotărăște:

„Art. 1. Se modifică art. 1 din HCL 272/2009 care va avea următorul conținut:

“Se solicită trecerea imobilului Arenele Traian – construcții în suprafață de 4312 mp și teren în suprafață de 14.977 mp (din care 2742 mp. reprezintă drum acces propus), situat în Râmnicu Vâlcea, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 24, cu număr cadastral 14209-14210 (…) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret – direcția pentru Sport Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local”.

Al doilea document la care vom face trimitere este intitulat “ACT DE DEZMEMBRARE”, document întocmit la Biroul Notarilor Publici Asociați GUTĂU MARIANA și STOICA CRISTINA IOANA, prin care s-a procedat la dezlipirea unui imobil, procedură juridică reglementată de art. 879, alin. 2 din Codul Civil.

Luând act de documentul întocmit la Biroul Notarilor Publici Asociați GUTĂU MARIANA și STOICA CRISTINA IOANA, precum și de limitele atribuțiilor și competențelor delegate de MTS către DJST Vâlcea, privind administrarea patrimoniului statului român, ținând cont de atribuțiile conferite funcției publice de conducere de director executiv, DINU Paul Viorel – director la vremea respectivă – uzând de calitatea de reprezentant al MECT, în 2011, a încheiat documentul intitulat „Act de Dezmembrare”, urmând ca în baza acestuia, prin împuternicire, să se demareze inițierea unei HG privind transmiterea unui lot rezultat din dezmembrarea unui imobil.

Începând cu anul 2010, odată cu arestarea primarului Mircia Gutău, planul de preluare a „Complexului Sportiv Traian” este stagnat, dar nu pentru mult timp. În martie 2011, în baza hotărârilor de Consiliu local și a demersurilor efectuate de Dinu Paul, finalizate prin semnarea„Act de Dezmembrare” la notar Mariana Gutău, se demarează inițierea unei HG prin care parte a activului „Complexul Sportiv Traian”, mai precis ”Arenele Traian”, vor fi preluate de Consiliul Local Râmnicu Vâlcea.

Dezmembrarea unui teren sau imobil aflat în domeniul public al statului se poate face numai prin Hotărâre de Guvern și cu motivare având la bază situații în care se impune clarificarea juridică a unor terenuri sau imobile preluate abuziv și care urmează a fi retrocedate foștilor proprietari sau cauze de utilitate publică, derularea unor investiții prin fonduri guvernamentale sau finanțări externe în baza unor programe operaționale.

Operațiunea de transfer, prin inițierea unei acțiuni de dezmembrare, s-a făcut contrar normelor legale în vigoare, conducerea DJST Vâlcea nu a făcut clarificări și nu a depus documente referitoare la etapele premergătoare emiterii HG 717/2011, inducând în eroare și reprezentanții instituțiilor care aveau ca obiectiv lămurirea aspectelor patrimoniale și prezentarea unei imagini cât mai apropiate de realitate.

Tot cu referire la situația și transferul „Complexului Sportiv Arenele Traian”, menționăm că din anul preluării în urma HG 717/2011, acesta s-a aflat în administrarea exclusivă a Consiliului Local, iar după preluare s-a observat clar ”importanța” pe care i-a acordat-o Municipiul Râmnicu Vâlcea, mai precis, din iulie 2011 până în iulie 2018, perioadă în care Primăria nu a întreprins niciun demers în scopul începerii investițiilor în modernizarea Arenelor Traian.

Singurele demersuri în sensul reamenajării „Arenelor Traian” au fost făcute în octombrie 2017 când, prin autorizație, primarul Gutău a aprobat desființarea construcțiilor existente de pe amplasament pentru realizarea obiectivului “Reabilitare și modernizare Complex Sportiv Arenele Traian”.

După demolarea „Arenelor Traian”, acțiune începută în decembrie 2017, sunt demarate discuții pentru preluarea imobilului „Sala Sporturilor”. În scopul urgentării procedurilor de transfer și din lipsa timpului necesar, CL nu va mai demara procedurile de avizare și elaborare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ), bazându-se pe HCL-urile anterioare : Hotărârea 18/2013 privind aprobarea documentației de urbanism reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Râmnicu Vâlcea și Hotărârea 166/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Reabilitare și modernizare complex sportiv și de agrement Arenele Traian”.

În iulie 2018, Gutău declara că “s-a dat ordinul de începere a lucrărilor la Arenele Traian. În prezent se lucrează la acest proiect și dacă vom avea și proprietatea Sălii Traian atunci vom reuși să facem un proiect integrat”, și observăm astfel intenția de preluare și a Sălii Sporturilor.

Așa apare și HCL 177/2018, în urma căreia edilul a făcut demersuri pe lângă miniștrii tineretului și sportului (Marius DUNCA și Ioana BRAN) în scopul transferului dreptului de administrare. În cuprinsul HCL 177, la art. 1 se menționează faptul că se solicită preluarea imobilului Sala Sporturilor Traian cu terenul aferent, iar la art. 2 se subliniază că Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, se obligă să mențină destinația actuală a imobilului prevăzut la art. 1 și să asigure gratuitatea desfășurării activităților specifice MTS, precum și a unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia”.

Mai mult, la alin.2 se prevede faptul că MTS va verifica și controla periodic, prin DJST Vâlcea, modul de folosire al imobilelor transmise în conformitate cu destinația acestora”, iar la alin.3 se menționează faptul că: “În situația în care, în urma controlului se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinația pentru care a fost transmis, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea”.

Având în vedere faptul că în HCL 177 existau prevederi care dădeau posibilitatea Consiliului Local să întreprindă demersuri pentru evacuarea DJST Vâlcea și să dispună de spațiile administrative ale acestei unități subordonate MTS după bunul plac, și ca urmare a unei adrese a MTS se modifică HCL 177 în sensul refacerii art. 2 și apare HCL 375/2018 prin care se modifică art. 2 din HCL 177/2018 menționându-se că “Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea activităților administrative și funcționale ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea și Clubului Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea, precum și gratuitatea desfășurării activității specifice Ministerului Tineretului și Sportului și ale unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia”.

Prefectul Marin, președintele Rădulescu, ministrul Matei și secretarul Voicescu

Această modificare se va dovedi astfel salutară deoarece, chiar și în aceste condiții, se observă că atât Primăria Râmnicu Vâlcea cât și structurile sportive subordonate Consiliului Local și intereselor primarului Mircia Gutău (SCM Râmnicu Vâlcea), au demarat o acțiune ilegală de evacuare a DJST Vâlcea din sediul social, acțiune care s-a materializat cu ajutorul unor factori de influență atât județeni (Consiliul Județean Vâlcea, prin Președinte Constantin RĂDULESCU, Prefectura, prin Prefect Florian MARIN și DJST Vâlcea, prin directorul adjunct DAN Marius Silvian), cât și de la nivel central, mai precis din interiorul MTS, respectiv ministrul/senator Bogdan MATEI și secretarul general Alin Voicescu.

Putem observa cu ușurință că reprezentanții administrației publice locale, împreună cu reprezentanții instituțiilor publice cu atribuții de reprezentare guvernamentală – Prefectura – prin apelarea la o succesiune de încălcări ale prevederilor actelor normative, au fost atinse obiectivele unui grup de interese coordonat de primarul Mircia Gutău. Putem afirma că operațiunea de preluare a bazelor sportive, printre care și Arenele Traian și Sala Sporturilor, a avut un caracter deliberat, acțiunea fiind planificată cu minuțiozitate prin crearea condițiilor optime și invocarea unor condiții grele economice și/sau financiare.

Astfel, invocându-se preluarea obligațiilor și responsabilităților din sarcina MTS și transferul acestora în responsabilitatea și sarcina CL, și astfel o degrevare de sarcinile economice și de efortul financiar, conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea își creează toate condițiile pentru a-și atinge scopurile.

Anul 2005,

Prin Hotărârea de Guvern nr. 737/2005, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a preluat Complexul Sportiv 1 Mai (Zăvoi) pe care l-a transferat în administrare către FC Sporting Club Râmnicu Vâlcea. Inutilizarea terenului a dus la transferarea administrării către CSM Râmnicu Vâlcea. Impropria folosire a dus la emiterea HCL 111/2015 și transmiterea spre administrare către SCM Râmnicu Vâlcea.

Anul 2011,

Prin Hotărârea de Guvern nr. 717/2011, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a preluat Complexul Sportiv Arenele Traian pe care nu le-a utilizat conform destinației, lăsându-le în degradare până în august 2014 când a aprobat PUD “Reabilitare și modernizare Complex Sportiv și de Agrement Arenele Traian”. Lucrările au început abia în 2018 când, pentru a demonstra conducerii MTS, primarul Gutău a dat dispoziție de demarare a construcțiilor. Menționăm că pentru schimbarea destinației nu a fost dat avizul MTS. Lucrările au demarat doar pentru a putea fi preluat și obiectivul Sala Sporturilor Traian.

Anul 2019,

Prin Hotărârea de Guvern nr. 245/2019, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a preluat Sala Sporturilor Traian, singura preocupare fiind acea de a evacua ilegal Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, singurul organism prin care Ministerul Tineretului și Sportului își poate exercita controlul pentru respectarea legalității transferului drepturilor de administrare.

Prefectul Marin, cu rapiditate, a girat transferul pentru Sala Sporturilor Traian

Prin HCL 210/2017 și HCL 263/2017 se va centraliza întreg patrimoniu dobândit de la ANS și ANST în baza HG 737/2005 de către CL Râmnicu Vâlcea și încredințat spre administrare SCM Râmnicu Vâlcea. Operațiunile de concentrare a bazelor și activelor sportive au fost făcute discreționar de CL în funcție de interesele de moment și prin căutarea unor formule financiare în care eforturile să revină unor parteneri externi și mai puțin Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.

La aceste acțiuni s-au adăugat și elemente de ordin administrativ pe care autoritatea publică locală le-a ignorat, administrarea făcându-se după bunul plac și nu prin respectarea legislației în vigoare. S-a ajuns în aceste condiții la ignorarea și neemiterea Planului Urbanistic Zonal, mergându-se pe aprobarea unui PUG și o subsecvență de PUD-uri, justificarea găsindu-se în elaborarea unor planuri de dezvoltare elaborate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și Prefectura Județului Vâlcea.

Lipsa documentației minime necesare pentru modificarea proiectelor de hotărâri de consiliu ce aveau să dispună măsuri de începere a demersurilor legale pentru elaborarea hotărârii de guvern în baza căreia urma să fie autorizat transferul drepturilor de administrare a obiectivului Sala Sporturilor Traian din administrarea MTS prin DJST Vâlcea a dus la emiterea, de către Prefectura Vâlcea, unor avize de legalitate date prin ignorarea prevederilor legale.

Referitor la acest aspect, observând modul în care a reacționat și a dat curs pozitiv solicitărilor Primăriei Râmnicu Vâlcea, Instituția Prefectului și-a însușit și a girat HCL 375/2018 cu extrem de mare rapiditate, acest lucru dovedind încă odată modul urgent în care au fost tratate problemele transferului activului Sala Sporturilor Traian. Menționăm că avizarea de legalitate presupune o analiză amănunțită a documentelor emise de reprezentanții administrației publice locale precum și verificarea modului în care au fost parcurse toate etapele premergătoare aprobării hotărârii de Consiliu local. Mai mult, avizul de legalitate trebuia acordat anterior pe proiectul de hotărâre, urmând ca după adoptarea acesteia să fie primit și avizul Instituției Prefectului. În cazul de față Instituția Prefectului a ignorat chiar propriile recomandări intitulate “Acte administrative ale autorităților administrației publice locale, controlate de Prefectura Vâlcea”.

Episodul IV – identificarea unui grup de interese format din persoane cu funcții de conducere

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.