Loading

Anunt concurss post muncitor calificat ( de jntretinere) Școala Gimnazială nr.  10 Rm. Vâlcea. Pdf

Școala Gimnazială nr. 10, Rm. Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat.
Nr.
Crt. Tipul postului Numărul de posturi Locaţia Categoria de personal Statutul postului /
viabilitatea
1. MUNCITOR CALIFICAT
(de întreţinere)
1 Rm. Vâlcea Personal
nedidactic Post vacant perioadă nedeterminată /
1 normă

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi condiţii specifice.
1. CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTURILOR
2. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;
3. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
4. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
5. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
6. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
7. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
8. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, 1 NORMĂ DE MUNCITOR CALIFICAT (de întreţinere):
• Studii medii ( cu diplomă de Bacalaureat) şi atestat profesional în domeniu;
• Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
• Abilităţi pentru munca în echipă;
• Disponibilitate pentru program de lucru flexibil;
• Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;
• Disponibilitate pentru munca în două schimburi;
• Deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico-sanitare și de gaze naturale;
• Deprinderi și abilități practice în exploatarea instalațiilor de încălzire central,
• deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații;
• Deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune;
• Deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;
• Răspunde de inventarul încredinţat;
• Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;
• Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului;
• Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
• Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
• Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.
• Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.
DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI
• Raspunde de pregatirea la timp a scolii pentru inceputul anului scolar, indeplinind
toate sarcinile de serviciu ce-i revin in acest scop;
• Executa orice lucrari de investitii (reparatii);
• Participa la curatenia scolii la sfarsitul cursurilor si, dupa anotimp, la indepartarea
zapezii;
• Executa lucrari in alte sectoare in limita competentei, in functie de nevoile unitatii
de invatamant si de calificarea suplimentara pentru care este atestat;
• Preia toata instalatia de incalzire si o mentine in stare de functionare;
• Respecta normele PSI;
• Semnalarea defecțiunilor constatate directorului, administratorului;
• Îndeplinirea altor sarcini repartizate de conducerea unității, în condițiile

Comportamentul şi conduita:
• Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ faţă de copii, față de părinți şi faţă de colegi;
SARCINI DE SERVICIU:
• verificarea stării mobilierului din sălile de curs, înştiinţarea administratorului privitor la aspectele semnalate şi remedierea lor;
• verificarea instalaţiilor sanitare şi termice, înregistrarea reparaţiilor necesare şi remedierea lor;
• verificarea tablourilor electrice;
• verificarea lămpilor de iluminat în sălile de curs, cabinete, laboratoare, coridoare, grupuri sanitare şi înlocuirea celor deteriorate sau care nu funcţionează;
• întocmirea referatelor de necesitate – materiale de reparaţii;
• participarea la acţiunile de stingere şi de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu.

• îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate : vopsire, zugrăveală, reparații zidărie, instalație electrică, termică, sanitară, lăcătușerie, instalații electrice și
• acordarea ajutorului solicitat de către personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice (montarea perdelelor / jaluzelelor / draperiilor, repararea yalelor / a broaştelor, a balamalelor;
• sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de activitate;
• însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a Normelor de Tehnica si Securitatea Muncii şi a normelor
• întreținerea tururor corpurilor de cladire utilizate de către școală, cât și a patrimoniului școlii,
• răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;
• să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;
• respectarea Regulamentului de ordine interioară;
• participarea la instructajul de protecţia muncii şi S.I.;
• participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;
• efectuează controale medicale
III. CONCURSUL VA CONSTA ȊN:
1.Proba scrisă:
Data şi ora desfăşurării: 18.10.2021, ora 10.00
Locul desfăşurării: str. Luceafărului, nr. 7, parter,
2. Probă practică / Interviu:
3. Data şi ora desfăşurării: 19 octombrie 2021, ora 10.00
Locul desfăşurării: str. Luceafărului, nr. 7, parter
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 puncte.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar la fiecare dintre probele concursului.

COMPONENŢA DOSARULUI DE CONCURS:

1.Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale nr. 10 Rm. Vâlcea – conform modelului pe care îl găsiţi la secretariatul unităţii de învăţământ;
1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
2. Declaraţia pe proprie răspundere, care să ateste dacă persoana care candidează pe post are soţ / soţie sau rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, care sunt salariaţi ai Școlii Gimnaziale nr. 10 Rm aflaţi într-o poziţie de conducere, control, autoritate cu postul scos la concurs.
3. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, se solicită copii legalizate după documentele care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
5. Copia carnetului de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , în copie;
6. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost şi nu este urmărit penal;
7. Certificatul / adeverinţa de integritate comportamentală.
8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Acesta va conţine, în clar, numărul, data, numele şi prenumele candidatului, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
9. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat şi studiile de specialitate, în format european cveuropean.ro
10. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

CALENDARUL CONCURSULUI
1. Publicarea anunțului : 15. 09.2021
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la sediul Școlii Gimnaziale nr. 10 Rm. Vâlcea: 20.09.2021 – 08.10. 2021;
3. Selecția dosarelor de către membri Comisiei de organizare și desfășurare a concursului: 11.10.2021 –ora 14.00;
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 12.10.2021 – ora 10.00;
5. Depunerea contestațiilor: 12.10.2021 – ora 14.00;
6. Afișarea soluționării contestațiilor:13.10.2021 – ora 10.00;
7. Susținerea probei scrise: 18.10.2021, ora 10.00;
8. Depunerea contestațiilor: 18.10.2021, ora 12.00
9. Afișarea rezultatelor probei scrise: 18.10.2021 – ora 14.00;
10. Susținerea probei practice: 19 octombrie 2021, ora 10.00;
11. Comunicarea rezultatelor probei practice: 19.10.2021 – ora 14.00;
12. Depunerea contestațiilor: 19.10.2021 – ora 16.00;
13. Soluționarea contestațiilor: 20.10.2021 – ora 10.00;
14. Afișarea rezultatului final al concursului: 21.10.2021 – ora 10.00;
15. Numire pe funcție: 25.10.2021

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT (de întreţinere):
1.Tematica concursului
• Exploatarea istalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora,
• Reglementări privind apărarea împotriva icendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
• persoanelor, norme de protecție a muncii,
• Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire, etc.
• Securitatea și sănătatea în muncă, PSI.
2. 2. Bibliografia
• OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic
• Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare
Capitorul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
• . Legea 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice ;
• . Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară”
• . Legea 307/2006 privind apararea împotriva
• . Florescu: ,,Cartea instalatorului de rețele de apă și canalizare “ Editura tehnică, București,
• Vintilă: ,, Instalații tehnico-sanitare și de gaze “.
• Dina : ,, Instalații de încălzire, sanitare și gaze “ ( Exploatare , Intreținere, Reparații ), Editura Tehnică, Bucuresti , 1974.
• Ursea : ,, Ghid practic pentru electricieni “ , Editura Tehnica, 2004

DIRECTOR,
Prof. Ovidiu Popa

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.