201 total views

APAVIL S.A. – ANUNȚ – privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi: încasator cititor – 9 posturi la Serviciul Clienți, zonele:

 • 3 posturi – Rm. Vâlcea;
 • 1 post – Călimanești;
 • 2 posturi – Govora (zona Păușești – 1 post, Zona Govora – 1 Post);
 • 2 posturi–Băbeni (zona Galicea – 1 post, zona Băbeni – 1 post);
 • 1 post– Olănești ( zona Păușești Măglași ).

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale

 1. Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Să dețină capacitate deplină de exercițiu;
 5. Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Să îndeplinească condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Candidații trebuie să aibă domiciliul stabil în localitățile respective sau în localitățile situate pe o raza de 10 km.

Condiții specifice

 • Studii medii – liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Vârsta – peste 21 ani;
 • Aptitudini și deprinderi necesare: de calcul, lucrul practic cu numerar, de comunicare cu clienții;
 • Cunoștințe – cadru legislativ, conform Bibliografie.

Descrierea activității

 • Presupune deplasarea la domiciliul clienților în vederea citirii contoarelor de apă, pentru care poate fi necesară ridicarea capacelor metalice sau coborârea în interiorul căminelor pentru efectuarea citirii indexului;
 • Distribuie și încasează contravaloarea facturilor de apă de la abonați, centralizează zilnic încasările și le depune în casierie sau la bancă.

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 4. cazierul judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
 6. curriculum vitae, model European;
 7. recomandare de la ultimul loc de muncă.

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            Desfăsurarea concursului

            Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 28.06.2018 ora 1500;
 • proba scrisă va avea loc în data de 04.07.2018 ora 0900;
 • interviul va avea loc loc în data de 04.07.2018 ora 1300.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  28.06.2018  ora1500, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Concursul constă în  probă scrisă și interviu și se va desfășura în data de 04.07.2018 conform calendarului concursului.

            Bibliografie

 1. Regulamentul operațiunilor de casă aprobat prin Decretul 209/1976;
 2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
 3. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 4. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată.

Calendarul concursului:

28.06.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
29.06.2018 ora 1300 selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor
02.06.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
03.07.2018 ora 1400 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
04.07.2018 ora 0900 proba scrisă
04.07.2018 ora 1200 afișarea rezultatelor probei scrise
04.07.2018 ora 1300 proba interviu
05.07.2018 ora 1400 afișarea rezultatelor probei interviu
06.07.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestațiilor
09.07.2018 ora 1400 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
10.07.2018 ora 1400 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro

Informații suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 vineri, între orele 0700 – 1300.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.