209 total views

Consiliul Judeţean Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de conducere, respectiv execuție, vacante, din cadrul Serviciului Public de Turism Agrement şi Servicii, după cum urmează:

 1. şef serviciu – Serviciul Public de Turism, Agrement şi Servicii;

 2. economist, grad profesional I – Compartiment Contabilitate, Juridic – Serviciul Public de Turism Agrement şi Servicii;

 3. economist, grad profesional II – Compariimeni Contabilitate, Juridic – Serviciul Public de Turism Agrement şi Servicii;

 4. inginer, gradul profesional I – Compartiment Administrativ – Pare Acvatic şi Centru de Relaxare Călimăneşti;

 5. asistent medical (2 posturi) – Compartiment asistenţă medicală – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;

 6. supraveghetor piscine şi tobogane (salvamar) treapta profesională I, (5 posturi) – Compartiment supraveghere piscine şi tobogane – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;

 7. tehnician instalator (muncitor calificat), treapta profesională II, (2 posturi) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;

 8. tehnician electrician (muncitor calificat), treapta profesională II, (1 post) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;

 9. supraveghetor sală Fitness (muncitor calificat), treapta profesională III, (1 post) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;

 10. personal de curăţenie (muncitor necalificat), treapta profesională II, (4 posturi) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;

 11. conducător ambarcaţiune (muncitor calificat), treapta profesională II – Parc Agrement şi Sport Jiblea;

 12. agent pază (muncitor necalificat), treapta profesională II, (2 posturi) – Parc Agrement şi Sport Jiblea.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplină de exercițiu;

 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Public de Turism Agrement şi Servicii:

  • condiţii de studii – universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  • condiţii de vechime în studii superioare – minimum 3 ani;

  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu,

 • economist, gradul profesional I:

  • condiţii de studii – universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

  • condiţii de vechime – minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

 • economist, gradul profesional II:

  • condiţii de studii – universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

  • condiţii de vechime – minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;

  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

 • inginer, gradul profesional I:

  • condiţii de studii – superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  • condiţii de vechime – minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

 • asistent medical (2 posturi):

  • condiţii de studii – superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul sănătăţii;

  • condiţii de vechime – minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.

 • supraveghetor piscine şi tobogane (salvamar) treapta profesională I (5 posturi):

  • condiţii de studii – medii, generale;

  • cerinţe specifice – certificat absolvire/diplomă cursuri înot.

 • tehnician instalator, treapta profesională II (2 posturi):

  • condiţii de studii – medii;

  • condiţii de vechime – minimum 3 ani.

 • tehnician electrician, treapta profesională II (1 post):

  • condiţii de studii – medii;

  • condiţii de vechime – minimum 3 ani;

  • cerinţele specifice: calificare specifică domeniului de activitate.

 • supraveghetor sală Fitness (muncitor calificat), treapta profesională III (1 post):

  • condiţii de studii – medii;

  • condiţii de vechime – minimum 1 an.

 • personal de curăţenie, treapta profesională II (4 posturi):

  • condiţii de studii – medii, generale;

  • condiţii de vechime – minimum 1 an.

 • conducător ambarcaţiune de agrement, treapta profesională II:

  • condiţii de studii – medii, generale;

  • perfecţionări – certificat internaţional de conducător ambarcaţiuni de agrement, minimum categoria D;

  • condiţii de vechime – minimum 1 an.

 • agent de pază, treapta profesională II, (2 posturi):

  • condiţii de studii – medii, generale;

  • condiţii de vechime – minimum 1 an.

 • Pentru următoarele funcţii:

  • şef serviciu, economist, grad I,

  • economist, gr. II,

  • inginer, grad I,

 • candidaţii vor prezenta documente care certifică cunoştinţele de operare calculatornivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20noiembrie 2018, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;

 • 29 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;

 • 05 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, Județul Vâlcea, telefon 0250/732.901, interior 121 sau 112.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Raspunde la urmatoarea intrebare inainte de a posta * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.